ECADEMY

Ecademy är endast avsett för information. Ingen del av informationen ska betraktas som råd i något specifikt avseende. Det åvilar användarna att inhämta sådana råd från relevanta källor.

Grundfos påtar sig inget ansvar för eventuell förlust som uppkommer till följd av åtkomst till eller användning av den information som finns på Ecademy. Grundfos frånsäger sig härmed, i den utsträckning detta är tillåtet enligt tillämplig lag, allt ansvar beträffande användares agerande eller underlåtenhet att agera med utgångspunkt från sådan information.

Som en del av de tillhandahållna tjänsterna kan användarna välja att besvara frågor efter varje ämne. Om du väljer att besvara frågorna kan du ta del av fina premier. Premierna levereras till dig i befintligt skick och kan inte returneras eller bytas när de väl levererats.

Det är frivilligt och kostnadsfritt att besvara frågorna och Grundfos har rätt att när som helst, utan föregående meddelande, dra tillbaka eller ändra frågorna.
Varje användare/individ kan endast få en premie per fyra slutförda ämnen.

Grundfos förbehåller sig rätten att när som helst, utan motivering eller föregående meddelande, stänga av åtkomsten till Ecademy – och sådan avstängning kan inkludera förlust av intjänade men inte utnyttjade poäng – för den händelse medlemskapet missbrukas. Sådant missbruk kan till exempel innefatta otrevligt eller kränkande agerande gentemot Grundfos eller dess partners eller anställda. Varje användare/individ får endast ha ett Ecademy-konto. Avstängning sker också vid avsiktligt missbruk eller oriktig utfästelse.