Vad har förbikopplingsledningar för funktion och hur bör de dras?

För att säkerställa adekvat kylning och smörjning av pumpen, måste volymflödet genom pumpen vara tillräckligt. Otillräcklig kylning och smörjning medför överhettning, lagerslitage, friktion mellan tätningsytor och läckage vid axeltätning, vilket alt medför funktionsfel eller haveri hos pumpen. Detta är orsaken till att en förbikopplingsledning måste installeras om det finns risk att pumpen inte kan köras med minsta erforderliga flöde.

Förbikopplingsledningen ska dras från pumpens eller tryckledningens ventilationsanslutning, antingen tillbaka till sugsidan (om möjligt) eller till en tank, för att säkerställa att den pumpade vätskan ger tillräcklig kylning. Den pumpade vätskan måste hinna svalna innan den återförs till pumpen, för att undvika överhettning av pumpen. Detta är orsaken till att förbikopplingsledningen aldrig får anslutas direkt till pumpens inloppsport. Förbikopplingsledningen har konfigurerats korrekt om minsta flödeskrav för respektive pump, så som det specificeras i driftsinstruktionen, är uppfyllda. Vid full last får volymflödet genom systemet och förbikopplingsledningen inte överskrida det max. flöde som levereras av pumpen.