Vad är det för skillnad mellan en spillvattenpump och en dräneringspump?

En dräneringspump är främst avsedd för pumpning av dagvatten och inträngande vatten till olika platser, samt för pumpning av grundvatten. Spillvattenpumpar, å andra sidan, används främst för att hantera spillvatten. Detta innefattar till exempel pumpning av spillvatten från uppsamlingsschakt samt pumpstationsapplikationer.

Det som skiljer de båda pumpkonstruktionerna är främst den fria passagen, det vill säga hur stora fasta partiklar som får förekomma i spillvattnet. Spillvattenpumpar har vanligen större fri passage än dräneringspumpar.