Hur påverkas en pumps kapacitet av den pumpade vätskans densitet och viskositet?

Om inte annat specifikt anges är kurvorna i Grundfos dokumentation specificerade för densiteten och viskositeten hos vatten med temperatur 20 °C (specifik vikt = 1 och viskositet = 1). Pumpkapaciten kan behöva justeras om den pumpade vätskans densitet och viskositet avviker från den för vatten vid temperatur 20 °C (specifik vikt = 1 och viskositet = 1). För att göra beräkningar för pumpen kan den aktuella pumpade vätskan konfigureras och användas i Grundfos dimensioneringsprogram WebCAPS.