Vad står termerna "installation med sugledning" och "sughöjd" för?

Begreppet "installation med sugledning" beskriver ett tillstånd med negativt inloppstryck, där den pumpade vätskan kommer från en behållare belägen lägre än pumpens inloppsport, vilken är i kontakt med atmosfären (öppet system). Detta innebär att trycket vid pumpens inloppsport är lägre än eller lika med atmosfärtrycket. Centrifugalpumpar måste alltid ha tillräckligt inloppstryck för att säkerställa att det utgående flödet följer kapacitetskurvan.

Tillgängligt NPSH är avgörande för korrekt funktion. Detta är en systemparameter som måste vara större än pumpens erforderliga NPSH-värde plus en säkerhetsmarginal på minst 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m säkerhetsmarginal