Pumpen arbetar inte. "E1" visas på manöverpanelens effektdisplay.

Möjlig felorsak

Rotorn är blockerad.

Åtgärd

Stäng av och starta om pumpen upprepade gånger

Försök avlägsna avlagringar genom att knacka lätt på pumpen

Stäng av pumpen på mediesidan, demontera pumpöverdelen och avlägsna avlagringar. Detta arbete får endast utföras av ett specialistföretag.