Värmesystemet uppnår inte tillräcklig temperatur.

Möjlig felorsak

Automatisk nattsänkning är aktiverad

De hydrauliska förutsättningarna har ändrats. Pumpen måste anpassas till dessa.

Om nattsänkning är aktiverad

Aktivera nattsänkning med knapp 4.

I läge "AutoAdapt"

Möjlig felorsak: Funktionen "AutoAdapt" kan inte anpassa värmesystemet korrekt.

Åtgärd

Stäng av pumpen med strömbrytaren på strömförsörjningsledningen (inte strömbrytaren på pumpen), vänta i 5 minuter och slå sedan på pumpen igen.

Använd knapp 5 för att bläddra mellan möjliga kurvor tills "AutoAdapt" har återaktiverats. Det kan ta några timmar för den automatiska inställningen att utföra anpassning till systemkurvan.

Om detta inte får önskat resultat, kan pumpen konfigureras enligt (specifika) kurvor.

Åtgärd

Börja med att använda knapp 5 för att bläddra mellan de fyra möjliga kurvorna för proportionellt respektive konstant tryck och prova varje inställning under omkring två timmar.

Om ingen ökning av värmeförsörjningen detekteras:

Använd knapp 5 för att växla till konstant varvtal II och prova denna inställning under cirka 2 timmar. Om värmeförsörjningen inte ökar, växla till konstant varvtal III

Om värmeförsörjningen inte ökar, kontakta din specialisttekniker.