Hur går jag till väga om jag vill installera en differenstrycksreglerad pump i ett befintligt värmesystem med överströmningsventiler?

För oreglerade pumpar med fast varvtal begränsar en överströmningsventil tryckstegringen när en radiatortermostat stängs, genom att medium överförs från framledningen till returledningen.

Vid installation av differenstrycksreglerade pumpar ska du ta bort eller blockera överströmningsventilerna, eftersom två reglerkretsar kan störa varandra. Det kan hända att de säkerhetsinstruktioner som utges av tillverkare av värmegenererande utrustning avråder från att göra detta. Följ tillverkarens instruktioner.