GRUNDFOS BLUEFLUX®

Grundfos Blueflux® garanterar högsta motorverkningsgrad

Alla aspekter av den teknik som driver en Grundfos Blueflux®-motor har utvecklats som svar på verkliga behov i den applikation som pumpen eller lösningen är installerad i – och alltid med tonvikt på driftsäkerhet och verkningsgrad.

Pumpsystem och lösningar med Grundfos Blueflux®-motor har avsevärt bättre total verkningsgrad än jämförbara lösningar och sänker livscykelkostnaderna markant. Genom att kombinera denna motorteknik med avancerad pumpkonstruktion och varvtalsreglering, säkerställer Grundfos överlägsen systemkontroll, minskade kostnader för löpande service och mindre miljöpåverkan.

Grundfos Blueflux® är ett bra exempel på den kompetens och de innovativa processer som Grundfos använder för utveckling av motorteknik.Grundfos har medverkat i utarbetandet och införandet av EuP-direktivet, som fastställer kraven för ekologiskt hållbar konstruktion för elmotorer inom den Europeiska unionen. Som teknikledande inom motorer med hög verkningsgrad har Grundfos bjudits in att hjälpa till med de tekniska aspekterna av lagstiftningen.

Grundfos kunde skapa politisk medvetenhet kring den enorma besparingspotential som finns i motorer med varvtalsreglering och senare även påverka beslutsfattarna att inkludera frekvensomformare i den nya lagstiftningen. Som en konsekvens av detta kommer Europas årliga elförbrukning att minska med 5 % till år 2020 – cirka 10 gånger mer än vad som var planerat innan Grundfos kom in i bilden.

Det faktum att vi lyckats få forskare, opinionsbildare, politiker och samarbetspartners att ta till sig vår kunskap om energioptimering och de problem konsumenterna står inför innebär att vi har en unik position att erbjuda lösningar som håller livscykelkostnaderna nere, minskar koldioxidutsläppen och ökar hållbarheten i pumpsystem och pumplösningar.

Märkningen Grundfos Blueflux® utgör en garanti för att den motorteknik som används ligger före gällande standarder på marknaden och uppfyller eller överträffar lagstiftningskrav rörande motorverkningsgrad, där så är tillämpligt


View our pumps and products with Grundfos Blueflux®

Spillvattenpumpserierna SE och SL ger den högsta totala effektiviteten på marknaden. Innovativ teknik från Grundfos...

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

Flerstegspumpar för tryckstegring inom ett brett tillämpningsområde

En komplett serie enstegs normpumpar, ej självsugande, för vätsketransport

En komplett serie distanskopplade (NK) normpumpar för vätsketransport

Enstegs centrifugalpumpar, ej självsugande, med kanalhjul och delat pumphus

Tryckstegringsmodul med kolvpumpar

Energieffektiva frekvensomformare för pumpar

För luftkonditionering och uppvärmning i kommersiella byggnader

Små, mellanstora och stora cirkulationspumpar försedda med kommunikationsutrustning och elektroniskt varvtalsstyrd...

Komplett serie med högeffektiva cirkulationspumpar avsedda för värme- och tappvarmvattensystem.

Horisontella flerstegs centrifugalpumpar, ej självsugande

Komplett tryckstegringssystem

Teknisk dokumentation

Pumpkurvor, manualer, CAD-ritningar, produktinfo, CE-intyg, servicevideosVad är ditt helhetsintryck av besöket på vår webbsida?Övriga kommentarer

e-mail