Sekretess

Villkor för användning av Grundfos digitala lösningar

Användningsvillkor

 

Tjänstebeskrivning

När du använder Grundfos digitala lösningar (”digitala lösningar”) får du tillgång till information och tjänster från Grundfos.

De digitala lösningarna består av Grundfos webbplats, där du hittar specifika tjänster, t.ex. självservicelösningar, kontaktformulär, kan begära premiuminnehåll, beställa nyhetsbrev osv. Du hittar även de Grundfos-applikationer som du kan använda utan att ha skapat ett konto, t.ex. Grundfos GO-appar och Grundfos Product Center. Vissa applikationer kräver ytterligare slutanvändaravtal och du kan skapa ett konto och få åtkomst till ytterligare moduler till applikationerna.
 

Godkännande av villkoren

De digitala lösningar som Grundfos erbjuder, inbegripet eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner osv., omfattas av följande användningsvillkor. Grundfos förbehåller sig rätten att utan avisering uppdatera användningsvillkoren när som helst. Du kan läsa den mest aktuella versionen av användningsvillkoren om du klickar på länken ”Juridiska frågor” längst ned på webbsidorna. Genom att använda de digitala lösningarna eller webbplatsen godkänner du användningsvillkoren.

 

Friskrivningsklausul

Grundfos tillhandahåller de digitala lösningarna som en service och endast för information. Överföringen av denna information skapar inte någon form av förhållande till Grundfos. Du ska inte agera på grundval av information som tillhandahålls via de digitala lösningarna utan att söka personlig hjälp från Grundfos. Trots att vi försökt hålla informationen, programvaran och andra tjänster i de digitala lösningarna så korrekta som möjligt, kan de digitala lösningarna innehålla fel eller utelämnanden för vilka vi friskriver oss från eventuellt och allt ansvar. Det material och det innehåll som finns i de digitala lösningarna tillhandahålls i befintligt skick och utan garantier av något slag.

Varken Grundfos eller någon närstående till Grundfos är ansvarig för eventuell förlust av hårdvara, programvara eller filer, orsakad av användningen av de digitala lösningarna eller nedladdat eller använt material från/i de digitala lösningarna. Följaktligen utfärdar Grundfos inga garantier om att de digitala lösningarna eller produkter eller tjänster som tillhandahålls i de digitala lösningarna, antingen av Grundfos eller för Grundfos räkning (inklusive fria nedladdningar) kommer att uppfylla dina krav eller levereras utan avbrott eller i rätt tid, vara säkra och utan fel, eller att de digitala lösningarna eller de servrar som används av Grundfos är fria från virus eller buggar eller är helt funktionsdugliga eller korrekta. Grundfos strävar efter att upprätthålla de digitala lösningarna och driften av dem, men Grundfos har inte ansvar och kan inte utkrävas ansvar för eventuella defekter i de digitala lösningarna eller driften av dem.

Grundfos kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller göra tredjepartsapplikationer tillgängliga. Du använder dessa webbplatser och/eller applikationer på egen risk.

Gällande lag kanske inte medger undantag från vissa garantier, eller begränsning av eller undantag från ansvar för oavsiktliga skador eller följdskador. Följaktligen kanske vissa begränsningar eller undantag inte gäller dig. Dock ska det totala skadeståndet som Grundfos eller någon av dess närstående ska erlägga till dig inte i något fall överstiga det eventuella belopp som du betalat för användning av de digitala lösningarna.

 

Olaglig eller förbjuden användning

Ett villkor för att du ska få använda de digitala lösningarna är att du inte använder dem för ett syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användningsvillkor. Du får inte använda de digitala lösningarna på ett sätt som kan skada, stänga ned eller överbelasta en Grundfos-server, eller de nätverk som är kopplade till en Grundfos-server, eller störa en annan parts användning av de digitala lösningarna. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till de digitala lösningarna, andra konton eller en Grundfos-server genom hackning eller på annat sätt. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på annat sätt än genom de digitala lösningarna.

Du får inte avsiktligt skicka virus, trojaner, maskar eller andra skadliga program som kan orsaka teknisk skada.

 

Immateriell egendom

De digitala lösningarna och de ingående elementen, däribland de digitala lösningarnas grafiska profil, data, programvara och texter, är skyddade av immateriella rättigheter, i synnerhet upphovsrätts- och/eller varumärkeslagar.

De digitala lösningarna och de ingående elementen ägs av Grundfos Holding A/S med ensamrätt.

Grundfos Holding A/S beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda de digitala lösningarna i enlighet med angivna villkor och specifikationer för respektive digital lösning.

All annan användning av de digitala lösningarna eller något av de ingående elementen utgör ett intrång i rättigheterna, om inte Grundfos Holding A/S i förväg skriftligen har gett sitt uttryckliga medgivande.

 

Skadeslöshet

Du ska se till att hålla Grundfos (inklusive dotterbolag) skadeslöst när det gäller ansvar, skada, förlust och kostnader, däribland rimliga advokatkostnader, om du skulle bryta mot användningsvillkoren eller missbruka Grundfos-kontot.

 

Juridiska tvistemål

Alla tvistemål som uppkommer på grund av användning av applikationerna eller tolkningen av användningsvillkoren ska avgöras enligt dansk lag, med undantag för dess lagvalsregler. Samtliga tvister rörande dessa användningsvillkor ska lösas i Köpenhamns tingsrätt (Københavns Byret) i Danmark.

Om de lagar som gäller för dessa villkor i ett senare skede skulle komma att tolkas eller ändras så att en eller flera klausuler inte längre är giltiga ska detta inte innebära att villkoren som helhet blir ogiltiga.

 

Övrigt

Grundfos förbehåller sig rätten att när som helst ändra, dra in eller upphöra med de digitala lösningarna utan att ange någon orsak och utan avisering. Grundfos förbehåller sig också rätten att när som helst stänga av din, din behörighetsadministratörs eller behöriga användares åtkomst och användning av de digitala lösningarna utan att ange någon orsak och utan avisering. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående kan Grundfos när som helst dra in eller säga upp din åtkomst till de digitala lösningarna om du bryter mot användningsvillkoren.

Användningsvillkoren utgör hela avtalet mellan Grundfos och dig som användare, och ersätter alla tidigare överenskommelser.

Om Grundfos väljer att inte göra en viss bestämmelse gällande innebär det inte att Grundfos avsäger sig sin rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Om en domstol skulle besluta att ett villkor inte gäller för just dig ska resterande villkor fortsätta att gälla. Grundfos kan efter eget gottfinnande välja att överlåta avtalet till en annan juridisk enhet inom Grundfos-koncernen.

 

Integritetspolicy

För att tillhandahålla Digital Solutions samlar Grundfos in personuppgifter rörande dig. När du använder Grundfos Digital Solutions godkänner du att Grundfos behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi på Grundfos är införstådda med att du kan vilja hålla de personuppgifter du lämnar online konfidentiella och vi är medvetna om att vi är skyldiga att tillhandahålla vederbörligt skydd och ansvarskännande behandling av alla personuppgifter vi får.

Om du inte accepterar denna integritetspolicy, rekommenderar vi att du inte använder Grundfos Digital Solutions.

 

Vilket slags personuppgifter samlar vi in och behandlar?

När du använder Grundfos Digital Services kan Grundfos samla in personuppgifter om dig, som namn, företag, e-postadress, telefonnummer, adress och IP-adress, samt loggföra chatsessioner mellan dig och Grundfos chatagent när du använder vårt chatforum (”personuppgifter”).

Grundfos registrerar och behandlar personuppgift för att tillhandahålla begärda tjänster när du:

 • använder vissa självbetjäningstjänster och kontaktformulär
 • skickar oss en fråga eller ger oss feedback
 • använder vårt chatforum, som är tillgängligt i ett antal olika länder
 • när du lämnar något slags personuppgifter till oss via vår webbplats eller våra applikationer.

Du väljer själv om du vill lämna personuppgifter till Grundfos. Du måste dock tillhandahålla personuppgifter för att kunna använda Grundfos Digital Solutions. Om du inte tillhandahåller personuppgifterna, kan du inte använda alla funktioner i Grundfos Digital Solutions.

 

För vilka ändamål samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Grundfos använder dina personuppgifter för att tillhandahålla Digital Solutions-tjänster du begär, inklusive att föra dialog med dig kring erbjudanden etc., när du begär det.

Vidare använder Grundfos personuppgifter och din användning av Digital Solutions för att ge dig bästa möjliga råd, för att samla in kunskaper och information samt för analysändamål, för att skapa en komplett kundbild och för att förbättra vår förståelse för våra kunders önskemål och behov. Vi använder denna information för att skapa bättre anpassade användarupplevelser. Slutligen loggförs chattsessionerna när du kommunicerar i Grundfos chatforum och en kopia av chatsessionen sparas, för att säkerställa att chatfunktionen fungerar optimalt och för att tillåta Grundfos chatagenter att söka efter tidigare chattar där du är involverad, i syfte att kunna ge dig bättre hjälp.

Grundfos lagrar inte uppgifter om betalningsmetoder som kreditkortsnummer, bankkontonummer och liknande.

 

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på att du och Grundfos är införstådda med att du kommer att använda en eller flera av Grundfos Digital Solutions, och att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för uppfyllandet av ovan nämnda ändamål. Behandlingen av dina personuppgifter anses därför nödvändig för uppfyllande av ett kontrakt, för vilket du är en av kontraktsparterna, eller för att vidta åtgärder på din begäran före ingående av kontrakt, vilket Grundfos rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter (art. 6, para. 1, lit. b i Allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679)).

Dina personuppgifter får behandlas för andra ändamål om detta är nödvändigt för att uppfylla åligganden enligt lagar eller förordningar (exempelvis överföring till domstol eller åklagarmyndighet), om du har samtyckt till respektive behandling, eller om behandlingen på annat sätt är tillåten enligt gällande lag. Vi kan komma att lämna dig ytterligare information om behandling sker för annat ändamål.

 

Vem är personuppgiftsansvarig och för vem röjer vi personuppgifter (personuppgiftsbiträden)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, tel. +45 87 50 14 00, och ditt lokala Grundfosbolag (tillsammans ”Grundfos”) är tillsammans personuppgiftsansvariga och ansvarar för datasäkerhet och behandling av dina personuppgifter för de specifika ändamål som anges ovan. Följ denna länk för en översikt över lokala Grundfosbolag.

Grundfos kan dela dina personuppgifter med tredje part, som fungerar som Grundfos personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Följande personuppgiftsbiträden används:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland: Microsoft tillhandahåller IT-infrastruktur.
   
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland: Grundfos använder Google Webmaster Tools & Search Console samt Google Analytics. Utöver detta placeras Grundfos skript för Google DoubleClick Adservices (verktyg för onlineannonsering) på sina webbplatser. Grundfos har inte själv tillgång till tjänsten Google Doubleclick Adservices, vilken hanteras av Dentsu Aegis Network A/S.
   
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Köpenhamn K, Danmark: Dentsu Aegis Network A/S hanterar onlineannonsering.

 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irland: Grundfos använder Adobe Experience Cloud-lösningar för att bygga, hantera och optimera Grundfos Digital Solutions.
   
 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: MaxMind tillhandahåller IP-baserade platstjänster för att visa relevant information på en karta, centrerad kring din vistelseort.

 • Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA: Marketo tillhandahåller e-postbaserad automatiserad marknadsföring.

 • Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irland: Facebook tillhandahåller Facebook Pixel-skript på webbplatserna för mer effektiv målanpassning av onlineannonser.

 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Irland: LinkedIn tillhandahåller ibland LinkedIn Website Retargeting-skript på webbplatserna för mer effektiv målanpassning av onlineannonser.

 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland: LogMeIn tillhandahåller lagring och sökhjälp för chattranskriptioner.

 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Tyskland: IDSM tillhandahåller och ger support för Grundfos Service Map-system.

 • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark: SAP assisterar Grundfos i behandlingen av kunddata och tillhandahåller behandlingssystemet.

 • Andra lokala bolag inom Grundfoskoncernen, vilka kommer att assistera vid IT-support för ovan nämnda system.

 • Andra mottagare, vanligen konsulter, som kommer att bistå med IT-support för ovan nämnda system samt assistera vid behandling av dina personuppgifter för Grundfos räkning i ovan nämnda system.

Annan auktoriserad tredje part kan behöva komma åt eller lagra personuppgifter, om så krävs enligt gällande lag (exempelvis myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande tredje part som är offentligt organ).

 

Överföring av personuppgifter

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att överföras utanför EU/EES. Grundfos säkerställer att sådan överföring sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Detta medför att eventuell part utanför EU/EES, vilken kommer i besittning av dina personuppgifter, måste säkerställa adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå kontrakt enligt EU-standard, eller genom att implementera och följa bindande företagsregler, där så är tillämpligt. Om du har några frågor rörande detta är du välkommen att kontakta Grundfos – se kontaktinformation nedan under Hur kan du få tillgång till dina personuppgifter?/Ytterligare rättigheter.

 

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för ovan nämnda ändamål, nämligen att leverera begärda tjänster till dig, för att kommunicera med dig, för att tillåta Grundfos chatagenter att söka efter tidigare chattar som involverar dig samt så länge som krävs för att skapa mer användaranpassade användarupplevelser för dig. Dina personuppgifter kommer dock aldrig att lagras längre än 37 månader.

Vissa av dina personuppgifter kan dock komma att lagras för redovisningsändamål eller för försvar vid juridiska anspråk. Sådana personuppgifter lagras under lagstadgad period. Vidare kan vissa av dina personuppgifter lagras i anonymiserad form, som gör att du inte kan identifieras.

 

Hur kan du få tillgång till dina personuppgifter?/Ytterligare rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt gällande lag (under de förutsättningar som anges i gällande lag).

Återkallande av samtycke: Om du lämnat samtycke till någon behandling av personuppgifter, kan du när som helst återkalla detta samtycke rörande framtida åtgärder. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades.

Rätt till information: Du kan ha rätt att av oss kräva bekräftelse av huruvida personuppgifter rörande dig behandlas samt att, om så är fallet, begära åtkomst till personuppgifterna. Rätten till information innefattar bland annat information om ändamålet med behandlingen, berörda kategorier av personuppgifter samt mottagare eller kategorier av mottagare som tagit del av, eller som kommer att ta del av, personuppgifterna. Detta är dock inte en absolut rättighet och din rätt till information kan begränsas av andra individers rättigheter eller intressen.

Du kan ha rätt att av oss kräva en kopia av personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift, baserad på administrativa kostnader.

Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att av oss kräva rättelse av felaktiga personuppgifter rörande dig. Beroende på behandlingens ändamål kan du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla kompletterade uppgifter.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter kan du ha rätt att av oss kräva radering av personuppgifter rörande dig, och vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att av oss kräva begränsning av behandling av dina personuppgifter. I sådana fall kommer respektive uppgift att märkas och får av oss endast behandlas för vissa ändamål.

Rätt att göra invändningar: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att göra invändningar, av skäl som sammanhänger med din specifika situation, eller om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, när som helst under vår behandling av dina personuppgifter, och vi kan åläggas att inte längre behandla dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att få del av de personuppgifter du har lämnat till oss, på strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart sätt, och du kan ha rätt att överföra sådana uppgifter till annan entitet, utan hinder från oss.

Vill du veta mer eller åberopa någon eller några av dina rättigheter enligt ovan, är du välkommen att kontakta Grundfos Holding A/S genom att ringa +45 87 50 14 00 eller fylla i kontaktformuläret på vår webbplats. Vissa Grundfosbolag har lokala dataskyddsansvarige, som du också kan kontakta. Följ denna länk för en översikt över dataskyddsansvarige.

 

Klagomål

Du har också rätt att anföra klagomål hos kompetent övervakande myndighet rörande behandlingen av dina personuppgifter.

 

Ändringar i integritetsinformationen

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller komplettera denna integritetsinformation. Aktuell integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på Grundfos webbplats.