Vattendistribution

Översikt

Översikt

Pålitlig, ren och säker distribution av dricksvatten till hem och företag är den uppenbara första prioriteringen för alla vattenleverantörer. Läckage och översvämning kan dock kosta vattenleverantörer mycket mer än det vatten som förloras från distributionssystemet.

Hur vattnet distribueras beror på typografi och lokala förordningar och ofta används en blandning av gravitationsrörsystem och trycksatta rörsystem för bästa resultat. Grundfos kan leverera pumpar och styrenheter för hela vattendistributionssystemet, inklusive huvudpumpstation och lokala pumpstationer, vilket säkerställer tillförlitlig hantering av tryckzoner i hela rörledningsnätverket.

Grundfos hjälper till att reducera kostnaderna och begränsa förlusterna i ett vattendistributionssystem genom effektiv tryckreglering. Detta utförs genom att kompensera för övertryck i rörsystemet och genom att minska vattenslagen som orsakar nya hål.

Grundfos Demand Driven Distribution, DDD (behovsanpassad vattenförsörjning) är en flerpumpslösning som arbetar vid proportionellt tryck, där systemet är utformat för att leverera precis det flöde som krävs, med ett antal pumpar som kör vid bästa effektivitetsnivå, istället för en enda stor pump. Grundfos Control MPC ger proportinell tryckstyrning, gradvis ökning och minskning, kaskaddrift med upp till sex pumpar samt övervakning och styrning med enkla textmeddelanden. Grundfos Control MPC arbetar med alla pumptyper och ger betydande ekonomiska fördelar genom energibesparingar och minskade läckageförluster.

Uthållighet över tiden för system för distribution av vatten från en källa kräver att pumplösningen är hållbar och säkerställer kostnadseffektiv och problemfri drift. Grundfos har årtionden av erfarenhet när det gäller att utveckla styrenheter och övervakningssystem för pumplösningar och tillverkar sina egna pumpmotorer för alla vätsketyper och flödeskrav. Detta säkerställer en perfekt anpassning mellan hydraulik, motorer, elektriska anordningar och alla andra mekaniska komponenter som ingår i en omfattande pumplösning, vilket säkerställer det bästa möjliga ur effektivitetssynpunkt.  

De högeffektiva motorer som utvecklats av Grundfos med eller utan integrerad eller extern drivning med variabel frekvens uppfyller och i vissa fall överskrider kraven som uppställts enligt lagstiftning om motoreffektivitet runt om i världen. Med tanke på att energikostnaderna i genomsnitt uppgår till 85 % av ett normalt pumpsystems livscykelkostnader (LCC), kan övergång till högeffektiv motorteknik innebära att livscykelkostnaderna minskar med upp till 50 % samt en minskad påverkan på miljön.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar drivenheter med externt variabla varvtal (Grundfos CUE), pumpstyrenheter (Dedicated Control) och internetbaserad övervakning (Grundfos Remote Management) som är helt integrerade i pumpsystemet. Grundfos Dedicated Controls möjliggör enkel styrning av pumpens funktioner med ett lättanvänt SCADA-gränssnitt. Grundfos övervaknings- och styrsystem omfattar kommunikationsgränssnitt med plug-and-play som kommunicerar med 95 % av de kommunikationsstandarder som finns på marknaden.

Grundfos lösningar är särskilt konstruerade för pumpinstallationer och alla komponenterna är helt integrerade från början. Analyser av livscykelkostnader har visat hur denna till synes komplexa och dyrbara process ger upphov till påtagliga fördelar för ägarna. Grundfos blir kvar med dig och din pumplösning under hela tiden och erbjuder avtal om driftsättning för att säkerställa korrekt installation och serviceavtal som täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Relaterade applikationer
Tryckstyrning

Demand Driven Distribution (behovsanpassad vattenförsörjning)

Vattenföretag fortsätter att ägna betydande resurser på att lösa problem med vattenförluster. Vattenförluster är vatten som producerats och "förlorats" innan det når konsumenten och kostar därmed pengar för vattenföretaget. International Water Association (IWA) har utvecklat en detaljerad metod för att bedöma de olika komponenterna som vattenförlusten består av och identifierat följande komponenter: ej fakturerad godkänd konsumtion, tydliga förluster såsom vattenstöld och mätarfel och verkliga förluster.

Grundfos har en särskilt god position för att reducera och kontrollera verkliga förluster av läckage från hål i huvudledningarna. Grundfos kan hjälpa till på två sätt – genom att minska övertrycket i rörsystemet och minska risken för vattenslag, vilket kan orsaka nya hål. Lösningen är i båda fallen Grundfos Control MPC.

Viktigt för att minska läckageförluster

Det krävs åtgärder för att minska läckage och översvämning såsom att öka snabbheten i att detektera lackage, optimera resurshanteringen och inte minst genom att utforma en en tryckhanteringsstrategi. Tryckhantering är nu väl erkänt såsom viktigt för effektiv läckagehantering.

Centralt för en typisk strategi är att minimera förlusterna till befintliga läckor och minska risken för nya läckor. Av de metoder som är tillgängliga för tryckhantering (tryckminskning, avlastning av tryckslag och nivåkontroll) är tryckminskning den vanligaste med flera möjliga tillvägagångssätt. Grundfos har utvecklat system för att stödja tryckhanteringssystem och dessa är integrerade i våra pumplösningar.

Övertryck och vattenslag är de vanligaste orsakerna

Ett för högt systemtryck som uppstår under förhållanden med lågt flöde är en viktig orsak till ökande förluster genom befintliga läckor. Den proportionella tryckfunktionen som är inbyggd i Grundfos Control MPC är ett unikt verktyg för att eliminera detta övertryck. Styrenheten övervakar systemförhållandena, detekterar ökningar av systemtrycket och anpassar börvärdet efter detta. För konsumenterna ändras in trycket i kranen, men läckaget minskas betydligt.

Mest känt är Grundfos tryckstegringssystem Hydro MPC med vertikala flerstegs centrifugalpumpar (CR). Grundfos Control MPC används även med system med andra pumpar än CR-pumpar.

En viktig bidragande faktor bakom nya läckor är vattenslag. Detta fenomen som orsakas av plötsliga rörelsemängdsändringar i ett rörsystem, kan t.ex. minskas eller elimineras genom att man minskar flödeshastigheten, gradvis ökar/minskar pumpkapaciteten eller minskar pumpstorleken. Programvara med analyspaket finns idag, dessa varierar i komplexitet, beroende på de processer som avbildas.

Ett exempel är att plötsliga rörelsemängdsförändringar som kan orsaka vattenslag kan undvikas genom gradvis ökning liksom gradvis minskning. Detta är en förprogrammerad standardfunktion i Grundfos Control MPC.

Kontrollera förlusterna och optimera pumpsystemet

Läckage och översvämning kan kosta vattenleverantörer mycket mer än det vatten som förloras från distributionssystemet. Grundfos experter finns alltid tillgängliga för att skydda kundernas pumpsystem mot de förstörande effekterna av vattenslag och övertryck.

Genom att analysera systemförhållanden och förbrukningsmönster, bedömer Grundfos specialister alternativen för varje distributionsnätverk. Våra rekommendationer ställs mot den ekonomiska läckagenivån och de resurser som finns tillgängliga för att bibehålla en praktisk tryckhanteringsstrategi.

Till exempel ger en stor pump en stor vattenslagseffekt, det är en faktor som beror på pumpens tröghet. Mindre pumpar minskar risken för vattenslag och inbegriper lägre kapitalinvestering och driftskostnader och minskar energiförbrukningen och läckageförlusterna.

Proportionell tryckstyrning är unik för Grundfos

Proportionell tryckstyrning optimerar automatiskt energiförbrukningen och minimerar vattenförlusterna och är en lösning som är unik för Grundfos. Control MPC kompenserar proportionell tryckstyrning för högt systemtryck genom att automatiskt anpassa börvärdet till det verkliga flödet. Under förhållanden med högt flöde är tryckförlusterna i rörsystemet relativt höga. Om tryckförlusten i rörsystemet är 1 bar, måste utloppstrycket från systemet ställas in på 6 bar för att ge ett systemtryck på 5 bar.

Under förhållanden med lågt flöde, kan tryckförlusten uppgå till endast 0.2 bar. Detta ökar systemtrycket till 5.8 bar om börvärdet inte ändras från 6 bar. Övertrycket 0.8 bar utgör extra energiförbrukning och en påfrestning på huvudrörsystemet.

För att kompensera för detta ökade systemtryck minskar den proportionella funktionen automatiskt utloppstrycket till 5.2 bar, vilket ger betydande minsking av energiförbrukningen och vattenförlusterna.

Nedladdningar

Nedladdningar

 

Behovsdriven distribution

Demand Driven Distribution

Tillförlitlig och kostnadseffektiv vattendistribution.


Pumphandbok

Pumphandbok

En guide till dimensionering och optimering av tillförlitliga pumpsystem.


Behovsdriven distribution

Demand Driven Distribution, case

Grundfos Demand Driven Distribution reducerar läckageförluster och minskar energikostnaderna


Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL