Vattenintag för jordbruk

Översikt

Översikt

Bevattning börjar med att söka vatten för grödan från grundvatten eller ytvatten från en kanal eller lagringsdamm. Pumpar som används vid vattenintaget måste klara att möta ändrade förhållanden över och under mark, vilka påverkar det flöde och det tryck som krävs från dag för dag och från årstid till årstid.

Ett pumpsystem måste kunna leverera rätt tryck och rätt flöde vid munstycket. Traditionellt har vatten distribuerats från vattenkällan vid lågt eller konstant tryck från pumpar som arbetar med ett enda varvtal, där den enkla lösningen är att överdimensionera pumpen. Detta är dock slöseri – med energi, vatten och jordbrukarens investering.

Grundfos kan leverera pumpar med variabelt varvtal som klarar att justera sin uppfordingshöjd och flöde och kompensera för ändringar av vattennivån och minska energiräkningen. Om filtrering krävs vid vattenintaget, säkerställer intelligenta pumpar att trycket vid munstycket inte minskar med tiden.

Speciellt för modern jordbruksbevattning

Grundfos kan leverera bevattningspumplösningar som minskar energikostnaderna, skyddar vattenresursen och håller produktiviteten på topp. Vår pumpkunskap och teknik säkerställer enhetlig täckning trots ändrade förhållanden. Grundfos erbjuder industrins bredaste sortiment av bevattningspumpsystem. Våra pumpsystem är effektiva, testade med avseende på driftsäkerhet och konstruerade för att arbeta problemfritt med moderna jordbruksmetoder.

Det spelar ingen roll hur stor eller liten applikationen är, Grundfos kan leverera det tryck och flöde som krävs för modern jordbruksbevattning. Pumpar med variabelt vartal och lätt integrerade styrenheter reagerar automatiskt på ändrade förhållanden och behov för att hålla driftskostnaderna låga. Varje komponent i systemet är förkonstruerad för att arbeta problemfritt med nästa.

Relaterade applikationer
Moderna pumpsystem

Moderna pumpsystem för modern jordbruksbevattning

Modern jordbruksbevattning är ett komplext samspel mellan uthållig energiförbrukning och vattenanvändning, marknadsförhållanden och tillämpningen av erfarenhet och kunskap för att säkerställa bästa konstruktion för bevattningsapplikationerna. Förståelse för gammal praxis, dagens vatten- och energifrågor och utvecklingen av pumptekniken bidrar alla till att bygga pumpsystem som på bästa sätt uppfyller behoven hos det moderna jordbruket.

Utmaningar inom jordbruket kräver nya tekniker för att öka produktiviteten. Jordbruksmarknaden ändras snabbt och dagens jordbrukare kan inte förlita sig på teknik och praxis från förr.
För att hålla produktiviteten hög och vara konkurrenskraftig på marknaden för jordbruksprodukter, måste jordbrukare alltmer fokusera på lönsamhet, vilket omfattar energioptimering och bättre utnyttjande av vattenresurser. Och här spelar pumpsystem en viktig roll

Vad är bevattning?
Enkelt sagt är bevattning en artificiell applicering av vatten till plantrötterna, med syftet att underlätta växandet för jordbruksgrödor. gödningsmedel och kemikalier kan tillföras till ett bevattningssystem och bevattningen kan även spela roll som frostskydd.

Framgångsrikt jordbruk är beroende av att jordbrukare har tillräcklig tillgång till vatten. Om man ser tillbaka till mitten av förra århundrandet så var den allmänna åsikten att vatten var en outtömlig resurs. Idag är vi medvetna om att vattnet är en resurs som måste skötas om. De är inte bara en fråga om fler munnar att mätta, människor idag konsumerar fler kalorier och äter mer kött, och detta kräver mer vatten för att producera livsmedel.

Energiförbrukningen är också en fråga för den moderna jordbrukaren. Energi för bevattningspumpar är nu en av de enskilt största kostnadsdrivarna för jordbrukaren och ändå är många omedvetna om hur stora de potentiella besparingarna kan bli genom en mer effektiv energianvändning.

Moderna jordbruk behöver bevattningslösningar som optimerar bevattningens enhetlighet, minskar energikostnaderna, skyddar vattenresursen och håller produktiviteten på topp. Jordbruksmarknaden förändras och dessa förändringar kräver större fokus på att använda kunskap, erfarenhet och totala bevattningslösningar integrerade i alla komponenter.

Vad man ska tänka på när man tillför grödan vatten
Bevattning börjar med att söka vatten för grödan från grundvatten eller ytvatten från en kanal eller lagringsdamm. Nästa steg är vattenbehandling, om så krävs, och kanske tillsättning av gödningsmedel eller kemikalier. Slutligen levereras vattnet till grödan med olika tekniker, såsom översvämning, sprinklerbevattning eller drop-/mikrosprejapplikationer.

Mekaniserade sprinklersystem, såsom pivotbevattning, är effektiva för att täcka stora ytor. Sådana system är normalt kopplade till en pump som kan leverera den nödvändiga mängden vatten och tryck – och en hel massa mer, för säkerhets skull. En ventil hanterar normalt det alltför höga flödet och trycket.

Dropp- och mikrosprejbevattning är avsedda för lågtrycksapplikationer, där det finns ett krav på att minska potentiell avdunstning och avrinning så mycket som möjligt. Det är mycket viktigt att trycket hålls konstant för att säkerställa enhetlig bevattning överallt inom alla zoner i systemet och detta kan vara den mest energieffektiva metoden, om den hanteras korrekt. För att uppnå detta krävs att systemet kan kompensera för variationer i flödet för att säkerställa konstant tryck, eftersom zoner kopplas in och ut.

Ett Grundfos Hydro MPC tryckstegringssystem försett med Grundfos CRE − pumpar styrda med variabelt varvtal − kan anpassas till ändrade förhållanden och säkerställa konstant tryck.

Traditionella synsätt och pumplösningar
Hämtning av grundvatten har normalt skett med hjälp av dränkbara eller vertikala turbinpumpar som klarar att föra upp vattnet till ytan. För ytvattenintag har centrifugalpumpar i olika konfigurationer, delat hus och pumpar med axiellt inlopp varit traditionella lösningar.

Dessa pumpar måste klara att möta ändrade förhållanden över och under mark, vilka påverkar det flöde och det tryck som krävs från dag för dag och från årstid till årstid. Ett pumpsystem måste kunna leverera rätt tryck och rätt flöde vid munstycket. Den enkla lösningen är att överdimensionera pumpen, så att pumpen klara att hantera det värsta fallet. Resultatet blir dock att pumpen nästan aldrig drivs vid sin optimala driftspunkt. Den ger för mycket tryck och förbrukar för mycket energi, vilket inte är produktivt på något sätt.

Traditionellt har vatten distribuerats från vattenkällan – antingen grundvatten eller ytvatten från en kanal eller lagringsdamm – vid lågt eller konstant tryck från pumpar som arbetar med ett enda varvtal. Leverans till grödan har skett via munstycken där fokus har legat på yttäckning, utan alltför mycket uppmärksamhet på avrinning, avdunstning och vindavdrift. Övervakning av jordens fukthalt för att säkerställa en jämn spridning över den bevattnade ytan är en ganska ny företeelse.

Tryckhantering har dock länge varit en fråga och under åren har tryckreduceringsventiler allmänt använts för att minska trycket i systemet. Ventiler är dock dyra att installera och kräver ofta service och utbyte och driften av dem förbrukar mycket energi.

Om vi ser på ett modernt bevattningssystem för jordbruk som en bil och pumpen är dess motor, skulle det då vara klokt att köra bilen med full gas och reglera hastigheten med bromsen? Detta är ett vanligt synsätt för bevattningspumpar.

Om en pump är specificerad för att köras kontinuerligt med högsta varvtal – till exempel när det är dags för hörnsektionen – slösas energi bort. De varierande kraven på optimal energianvändning för en pivotapplikation kan enkelt uppfyllas genom att använda en pump med variabelt varvtal. Detta ger betydande energibesparingar och upprätthåller samtidigt trycket.

Möta utmaningarna från det moderna jordbruket
Kompletta pumpsystem istället för stora, enskilda pumpar är vägen framåt. Till exempel kan den kostsamma och tidsförbrukande användningen av tryckreduceringsventiler för att bibehålla konstant tryck elimineras genom att investera i pumpstyrenheter för effektiv tryckhantering. Detta minskar kostnaderna på lång sikt, även för service, och minskar energiförbrukningen.

Det samma kan sägas om användningen av sprinklerbevattning. Ett mycket bättre sätt är att använda en pump med variabelt varvtal och en tryckgivare på pivoten, som sedan automatiskt justerar pumpens prestanda efter pivotens behov. Detta säkerställer en mer enhetlig bevattning och håller nere energikostnaderna. En pumpstyrenhet erbjuder en extra fördel genom att skydda pumpen mot torrkörning och störningar i strömtillförseln, vilket förlänger pumpens livslängd.

Höjningarna och sänkningarna av vattenytan under mark och för ytvatten ändrar specifikationerna för ett pumpsystem väsentligt, eftersom dessa ändringar ändrar uppfordringshöjden. En pump med fast varvtal som är dimensionerad att lyfta från den lägsta vattennivån bränner energipengar när nivån är hög. En pump med variabelt varvtal klarar å andra sidan att justera sin uppfordingshöjd och sitt flöde och kompensera för ändringar av vattennivån, vilket minskar energiräkningen.

Pumpapplikationerna inom jordbruksbevattning är många och varierande. Nyckel till framgång är att använda intelligenta pumpstyrenheter som är konstruerade för den applikationen.

Konstruera ett modernt bevattningssystem
Vi behöver tänka igenom de specifika applikationerna för bevattning på nya sätt och särskilt bör vi tänka på konstruktion av bevattningssystemet för applikationen. Pumparna har blivit mycket mer integrerade med resten av bevattningssystemet. Detta innebär att pumpen måste vara konstruerad för att passa resten av bevattningsutrustningen, eller att bevattningsutrustningen måste konstrueras för att passa pumpen.

Det nuvarande sättet att bara installera en pump som klarar att alltid leverera mer än tillräckligt med vatten medför att man slösar med pengar och energi. För att återgå till metaforen med vår pump-som-motor: Att köpa en överdimensionerad motor för att sätta i bilen är en dyr affär och garanterar inte en bekväm eller bränsleeffektiv färd!

Tänk detta för ett bevattningssystem, där pumpen måste göra mer än att bara leverera vatten till rören för att vara effektiv. Genom att till exempel tillföra drivenheter med variabelt varvtal förbättras effektiviteten för hämtning av grundvatten direkt in i ett bevattningssystem. Ytvattenintag och distribution kan förbättras genom att använda tryckstegringssystem med flera pumpar, och via kretskortet övervaka och styra systemet, skyddar ytterligare det tillförlitliga flödet av vatten genom att skydda pumpen mot torrkörning och störningar i strömförsörjningen.

Alla dessa komponenter måste vara fullt integrerade i konstruktionen för att ge de fördelar som ett modernt bevattningssystem kan erbjuda jordbrukaren. Bibehållande av rätt tryck och flöde i rören och vid munstycket innebär mer vatten per kWh och mindre förbrukning av energi, vilket är en av de största utgiftsposterna inom jordbruket.

Tidigare diskuterade vi vikten av att bibehålla ett konstant tryck i ett pivotbevattningssystem. Detta blir mycket relevant om pivoten är försedd med ett slutmunstycke och kanske även en hörnsektion. När slutmunstycket eller hörnsektionen startar kommer trycket i pivotens huvudledning att minska och detta påverkar bevattningens enhetlighet.

Lösningen är att ersätta pivotens huvudpump med en pump med variabelt varvtal, som omedelbart reagerar på ett tryckfall när slutmunstycket eller hörnsektionen startar. I en sådan konfiguration är det möjligt att bibehålla exakt samma tryck i alla sprinklers och därmed ge samma sprejeffekt.

Ett modernt pumpsystem handlar inte bara om pumpar. Drivenheter med variabelt varvtal, intelligent styrning och även fjärrhantering kräver alla att alla komponenterna i bevattningssystemet är integrerade.

Framtiden: totala lösningar, skräddarsydda efter applikationen
Utvecklingen som beskrivs ovan visar på behovet av att noga beakta hela bevattningssystemet och varje komponents integration, skräddarsydd efter applikationen. Detta kräver erfarenhet och kunskap, samt förmågan att följa vattnet från källan till grödan – från vattenintaget, via vattenbehandling och distribution till bevattningsapplikationen, allt noggrant övervakat och reglerat hela vägen.

Modernt jordbruk kräver en bredare förståelse för integrering av komponenter, och systemet måste säkerställa att jordbrukaren kan åtgärda problem med energiförbrukning och vattenförsörjning, specifikt genom att isolera områden där besparingar kan göras, för att öka lönsamheten per hektar.

Detta är inte en övning som kan utföras isolerat, alla tillämpliga lokala förhållanden måste tillföras ekvationen, såsom jordförhållanden, grödan, typografin och vädermönster. Pumpstyrning inklusive övervakning och intelligent hantering är vägen framåt.

Energibesparingarna finns där för att göras – och är betydande. Den extra fördelen för jordbrukaren är, förutom de lägre driftskostnaderna, att vatten levereras med större precision till grödan, vilket resulterar i bättre skörd, ökad lönsamhet och bättre vattenhantering, vilket säkerställer uthålligt jordbruk i framtiden.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL