Tertiär behandling

Översikt

Översikt

Utsläpp av renat spillvatten till ett känsligt område eller användning av vattnet för bevattning kräver tertiär rening såsom filtrering och/eller desinficering, i vad som kallas spillvattnets poleringsfas. Grundfos kan leverera försörjningspumpsystem för de varierande behoven under denna fas av spillvattenbehandlingen.

Sandfilter är den vanligaste tekniken men andra tekniker såsom trumfilter och membran kan också användas för filtrering. Oavsett vilken filterteknik som används måste tillförlitligt flöde och tryck bibehållas av pumpsystemet för både matning och returspolning av filtren. Partiklar kvarhålls i filtret genom filtrering, adhesion och uppfångning. Det kvarhållna materialet ökar tryckförlusten över filtret och måste tas bort antingen kontinuerlit eller när tryckfallet uppnår ett givet gränsvärde.

System med centrifugalpumpar som finns i detta intervall av flödeskapaciteter och för torr och dränkt installation säkerställer korrekt matning av filtren. Grundfos serie Hydro MPC med flerstegs tryckstegringssystem innebär att tillräckligt med tryck för returspolning finns tillgängligt.

Efter filtreringen kan vattnet desinficeras innan det släpps ut. Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika desinficeringstekniker. Grundfos desinficeringssystem kan skräddarsys efter dina behov och doseringskrav.

Desinficering används vid behandling av spillvatten för att betydligt minska antalet mikroorganismer och därmed förbättra gråvattnets kvalitet. Används idag i de flesta avloppsreningsverk, kemisk behandling är mycket effektiv för denna uppgift.

Med en serie med elektroniska tillbehör erbjuder Grundfos fullständig styrning av av din dosering och desinficeringsprocesser kan integreras fullständigt i ditt system. Grundfos har specialistkunskaper för att göra detta och kan skräddarsy en doseringsstation som använder kemikalier såsom antingen koncentrat eller färdiga lösningar efter dina krav, tillämpliga säkerhetsprocedurer, kemisk lagring och ditt befintliga system.

Traditionellt är klorföreningar den mest använda metoden för kemisk desinficering av spillvatten. Grundfos kan ge råd om och leverera desinficeringslösningar med klorföreningar såsom klorgas (Cl2), natriumhypoklorit (NaOCl) och klordioxid (ClO2). Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen och doseringssystemet. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL