Slambehandling

Översikt

Översikt

Slam är en biprodukt vid behandling av spillvatten vid alla traditionella avloppsreningsverk och medan det behandlade vattnet kan släppas ut till mottagande vatten enligt kraven i utsläppstillståndet, är hanteringen av slambehandlingen mer komplicerad. Vanligen sker den slutliga deponeringen genom användning som gödningsmedel på jordbruksmark, deponering i deponier eller förbränning på plats eller hos en extern partner, ofta som en del av energiproduktion.

Slampumpning kräver utrustning som kan hålla det viskösa midiet i rörelse - utan att det sätter igen. Primärt slam behöve pumpas från den primära reningen till slambehandlingen och slampumpningsstationen kräver ett noggrannt val av pumparna, beroende på slaminnehållet och flödet.

Centrifugalpumpar såsom Grundfos serier med SE/SL- och S-pumpar med Vortex-pumphjul används ofta och är särskilt konstruerade för hållbar användning i svåra miljöer. För slampumpar föredras torrinstallerade pumpar eftersom de medger frekvent inspektion och enkelt underhåll.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Grundfos levererar externa drivenheter med variabelt varvtal (Grundfos CUE) och motorskydd (MP204) för att övervaka motorförhållanden och säkerställa optimal drift.

Urvattning/avvattning av slam

Det huvudsakliga syftet med urvattning/avvattning av slam är att minimera slammets volym och därmed minska den storlek och kapacitet som krävs för efterföljande behandlingsprocesser och utrustning. Dessutom innebär en minskning av vattenhalten en minskning av energiförbrukningen vid uppvärmning av slammet i rötkammaren. Avvattningens effektivitet beror på typen av utrustning och slammets kvalitet.

Grundfos kan leverera PLC-styrda, helt automatiska system för att hantera preparering och tillförlitlig dosering av organiska koaguleringsmedel eller polyelektrolyter. Grundfos har specialistkunskaper för att göra detta och kan skräddarsy en doseringsstation som använder kemikalier såsom koncentrat, färdiga lösningar eller torra kemikalier, enligt dina krav.

Slam kan avvattnas direkt från en koncentrationstank eller slamförvaringstank. Vanligen förtjockas slammet av gravitationen i en slamkoncentrationstank eller genom mekanisk avvattning i enkla avvattningsenheter och innebär helt enkelt att vatten tas bort från slammet. Polyelektrolyter kan tillsättas för att främja bildningen av slamflockar.

Borttagningen av vattnet hanteras med Grundfos serier med SE/SL- och S-pumpar, vilka är särskilt konstruerade för hållbar användning och flödeshantering och kan installeras torrt eller dränkt.

Tankarna kan utrustas med en AMG-omrörare med lågt varvtal för att säkra en homogen slamkoncentration. Grundfos mixrar erbjuder en robust konstruktion med korrosionssäkra material, enkel service och enkelt underhåll samt problemfri drift i svåra miljöer.

Rötning av slam

Slam behandlas ofta med många olika rötningstekniker, vilkas syfte är att minska mängden organiskt material och mängden sjukdomsframkallande bakterier som förekommer i de fasta ämnena. Idag är rötkammare ganska enkla att sköta och trots de relativt höga temperaturer som krävs vis slamrötningsprocessen, krävs en kvarhållningstid på 25 till 30 dagar. En AMG-omrörare med lågt varvtal kan användas vid denna process.

Genom biologisk nedbrytning av biologiskt material, kommer biogas att produceras i systemet. Biogasen kan utnyttnas i ett system för kombinerad värme- och elproduktion (CHP), där den producerar värme och elektricitet.

För stora avloppsreningsverk är anaerobisk rötning den mest spridda metoden för slambehandling. Anaerob rötning resulterar i en ytterligare nedbrytning av slammet under anaeroba förhållanden, vilket minskar det totala organiska innehållet i slammet med upp till 40 till 60 %.

Efter rötning sker en slutlig avvattning. Det avvattnade slammet måste deponeras på ett säkert sätt, t.ex. genom förbränning för energiproduktion.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Relaterade produkter
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL