Primär behandling

Översikt

Översikt

Silningsstation

Rått spillvatten har ett hög halt av stora material, som toalettpapper, textilier, pappersservetter, liksom av plastpåsar och träbitar. Sådant material måste tas bort under den första delen av behandlingsprocessen, inte minst för att förhindra igensättning och möjlig felfunktion för den mekaniska utrustningen i avloppsreningsverket. Rensningsstationen utgör därför det första steget av den mekaniska behandlingen av spillvatten.

Effektiv tvättning av det kvarhållna materialet minskar mängden material för deponering betydligt och förhindrar problem med lukt. Grundfos erbjuder pumpar och pumplösningar för effektiv returspolning av rensgallren, vilket säkerställer tillförlitlig drift av din rensningsstation.

Grundfos serie Hydro MPC med flerstegs tryckstegringssystem innebär att du enkelt kan hantera dina tryckzoner och tillsammans med vår serie tillbehör till nivågivare säkerställs effektiv tvättning av hela rensningsstationen.

Borttagning av sand, grus och fett

När spillvattnet har sållats för borttagning av grövre material, är den mekaniska behandlingens nästa steg borttagning av grus och fett. Det är viktigt att ta bort dessa före den biologiska behandlingen av spillvattnet för att säkerställa avloppsreningsverkets smidiga drift.

Den vanliga lösningen är en luftad grus- och fettkammare, där luftningen sker kontinuerligt för att hålla det organiska materialet suspenderat medan grus och fett tas bort med sedimentering och floatation. Om sand och grus inte tas bort utan fortsätter till den primära reningen eller till och med vidare in i anläggningen, kan resultatet bli en betydande ökning av igensättning och slitage på utrustningen.

Borttagningen av grus kräver robusta och hållbara pumpar. Grundfos serier med SE/SL- och S-pumpar med Vortex-pumphjul är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga, fluktuerande avloppsflöden och kan installeras torrt eller dränkt. De erbjuder den driftsäkerhet som du behöver för att säkerställa korrekt drift. Diffusorsystem från Grundfos erbjuder diffusorer med fina eller grova bubblor för stora luftflöden för separationsprocesserna vid borttagning av grus och fett.

Utjämningstank

Utjämningstanken är förvaringsplats för överflödigt spillvatten under kraftiga regn. Utjämningstankar kan vara ett effektivt sätt att kostnadsoptimera avloppsreningsverket eftersom detta medger att mindre tankar krävs för behandlingen och säkerställer ett jämnt hydrauliskt flöde genom anläggningen.

Grundfos erbjuder en serie pump- och kontrollösningar samt mixrar och rengöringsutrustning som tillsammans säkerställer tillförlitlig och automatisk drift av dagvattentanken. När den hydrauliska belastningen minskat och kapacitet finns tillgänglig, kan du få igång spillvattnet igen med perfekt effektivitet.

Dagvattentankar kan byggas i nästan vilken storlek och form som helst. Inloppet och utloppet kan hanteras med gravitation, av ett pumpsystem eller en kombination av båda, beroende på hydrauliska förhållanden i systemet. Grundfos har pumparna som klarar dessa höga krav. Grundfos serier med SE/SL-, S- och KPL/KWM-pumpar är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga flöden och kan installeras torrt eller dränkt. Grundfos serie med tillbehör till nivågivare säkerställer att ditt pumpsystem kan kontrollera möjliga fluktuationer i prestandabehov. Detta säkerställer optimal leverans av spillvatten till och från utjämningstanken.

Effektiv omrörning och rengöring av utjämningstankar är mycket viktigt för att minska driftskostnaderna och undvika problem med lukt. Grundfos serie med RainJets är särskilt konstruerade för detta ändamål och erbjuder en robust konstruktion, enkel service och enkelt underhåll. RainJets kan arbeta antingen ensamma eller tillsammans med den robusta och hållbara AMD-mixern.

Styr- och övervakningssystem ökar möjligheten att förbättra både effektivitet och driftsäkerhet. Förutom drivenheter med variabelt varvtal (Grundfos CUE) levererar Grundfos motorskydd (MP204) för att övervaka motorförhållanden och säkerställa optimal drift.

Primär rening

Efter den mekaniska behandlingen är syftet med den primära reningen att minska den organiska belastningen före den biologiska behandlingen. Genom att helt enkel låta partiklar sedimentera på grund av gravitationen kan en betydande del av de organiska föroreningarna i spillvatten avlägsnas. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att minska storleken och kostnaderna för den biologiska behandlingen.

Det är viktigt att skapa optimala förhållanden för sedimentering under den primära reningen och därför är flödesförhållanden och vattenhastigheter anpassade för att främja sedimentering. Det sedimenterade materialet efter den primära reningen kallas mekaniskt slam, vilket pumpas från den primära reningen till slambehandlingen. Grundfos serier med SE/SL- och S-pumpar med Vortex-pumphjul är särskilt konstruerade för hållbar användning och kraftiga, fluktuerande avloppsflöden och kan installeras torrt eller dränkt.

Kemikalier och polyelektrolyter kan tillsättas för att öka effektiviteten och och slamsedimenteringens hastighet, vilket hjälper till att ta bort upp till 80 % av det suspenderade materialet. Grundfos kan leverera kompletta system med doseringspumpar för stora och små volymer och baserade på olika flockulerings- och avskiljningstekniker och pH-justering, samt PLC-styrda, helt automatiska system för att hantera preparering och tillförlitlig dosering av organiska koaguleringsmedel och polyelektrolyter.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen och doseringslösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar.

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL