Grundfos svavelvätereducering: helt automatiserad lösning för faktiska problem

Komplexa problem

Behovet av högre effektivitet i spillvattensektorn fortsätter att öka och i allt större utsträckning centraliseras spillvattenreningen. Detta betyder att spillvatten ofta transporteras över långa avstånd i trycksatta rör. I sådana rör kan anaeroba förhållanden ofta leda till bildande av svavelväte, vilket ger flera olika problem för vattenbolag.

Svavelvätebildning i avloppsledningar är en komplex process som är beroende av många faktorer, inklusive temperatur, spillvattnets sammansättning, retentionstid i rören och när och under hur lång tid pumpen i pumpstationen är i drift. För att hitta en idealisk lösning på problem med svavelväte måste alla dessa faktorer tas med i beräkningen. Lösningen måste baseras på faktiska driftförhållanden, så att den rådande oförutsägbarheten kan hanteras. Och det är precis detta som har lett fram till Grundfos svavelvätereducering.

Integrerad lösning säkerställer högsta möjliga tillförlitlighet

Kärnan i Grundfos svavelvätelösning är en avancerad regleralgoritm som implementeras i Grundfos Remote Management (GRM). GRM tar emot signaler från ett loggningsinstrument för svavelvätgas som finns installerat i gatubrunnen. Loggningsinstrumentet mäter H2S-nivån var 15:e sekund och skickar mätresultaten till GRM (som också mottar flödesmätningar från Grundfos pumpstyrning Dedicated Control). Börvärdet justeras frekvent för att överdosering ska undvikas.

Baserat på mottagna data, beräknar algoritmen automatiskt korrekt börvärde för dosering för kemikalier som t.ex. järnsulfat. Därefter skickar den information om det beräknade börvärdet för dosering till en Grundfos SMART digital doseringspump, vilken hanterar doseringen av kemikalier med hög noggrannhet (även vid variationer i flödesmönster). Kommunikationen mellan anordningarna sker via en Grundfos CIU kommunikationsenhet. Systemets huvudkomponenter tillverkas av Grundfos, vilket säkerställer sömlös integrering och optimal användning av varje individuell komponent, enkel drift och oslagbar tillförlitlighet.

Många olika fördelar i det dagliga arbetet

Grundfos svavelvätereducering underlättar arbetet på många olika sätt. Algoritmen anpassar doseringsmängden till rådande förhållanden i stigarledningen, och driftpersonalen behöver inte kontrollera doseringen manuellt. GRM avger en varning om det uppstår problem, och personalen kan få åtkomst till internetuppkopplat system när som helst (på så sätt kan man alltid kontrollera driftstatus och utföra nödvändiga justeringar). Beroende på rådande krav kan systemets tröskelvärden ställas in för att på så sätt minska problem med lukt och/eller korrosion, vilket gör lösningen lämplig för alla avloppsinstallationer med en enkel ledning från A till B.

Grundfos svavelvätereducering ger många fördelar:

Den är effektiv: problem med lukt och/eller korrosion försvinner.

Den  är ekonomisk: lösningen doserar exakt den mängd som behövs, vilket minskar användningen av kemikalier. När systemet är inställt på att reducera korrossionen, åldras inte rör och annan utrustning i samma takt.

Den är lätt att använda: webbaserad övervakning ger en komplett översikt av systemets status i realtid.

Den är arbetsbesparande: en helt automatiserad lösning som minskar behov av personal.

Se vår animerade film om detta problem

Svavelvätebildning i avloppssystem är en komplex process. I vår animerade film får du en kortare introduktion i detta ämne.

 

MER FAKTA I VÅR BROSCHYR OM SVAVELVÄTE

Hur påverkar nitrat svavelvätebildningen? Och vilka möjligheter finns det att eliminera problem med svavelväte? Ladda ned vår broschyr om Svavelväte och läs om hur man identifierar och löser problemet.