Fjärrkyla i Halmstad

Overview_TEXT

Översikt

VATTEN FRÅN NISSANS MYNNING KYLER HALMSTAD

När idén om att kyla Halmstad med vatten från Nissan föddes fanns det inget att fundera på. HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, strävar ständigt efter minimal resursåtgång och påverkan på miljön och med den nya produktionsanläggningen för fjärrkyla förbrukas bara en bråkdel av den energi som alstras av traditionella kylmaskiner. Faktum är att reduceringen av koldioxid motsvarar vad ungefär 2 000 personbilar släpper ut varje år. Eftersom företaget är en del av Halmstad ville de värna om staden och dess invånare och erbjuda fler möjlighet att kyla resurssnålt och miljöanpassat.

Grundfos kontaktades och erbjöd en lösning väl anpassad till HEM:s krav med högeffektiva pumpar till ett konkurrenskraftigt pris så att distributionsnätet för fjärrkyla i centrala Halmstad kunde byggas ut.


SITUATIONEN

Ett beslut om att bygga ut distributionsnätet för fjärrkyla i centrala Halmstad låg till grund för en upphandling där Grundfos erbjöd en lösning väl anpassad till HEM:s krav med högeffektiva pumpar till ett konkurrenskraftigt pris.

I det aktuella fallet används svalt vatten vid Nissans mynning i havet som sugs in till en värmeväxlare och kyler sekundärnätet som distribuerar ut svalt processvatten i centrala Halmstad.

Pumpanläggningen ligger i småbåtshamnen i Halmstad för att inte störa båttrafiken i Nissan. Förutom den storskaliga produktionen, som både är resurssnål och effektiv, är fjärrkyla mycket mer miljövänlig än traditionella luftkylanläggningar. Och den vattenkylda anläggningen är dessutom både bättre och tystare än de luftkylda fjärrkyleanläggningar som HEM har idag.


GRUNDFOS LÖSNING

Det antagna anbudet innebar leverans av processvattenpumpar för cirkulation i fjärrkylenätet. Två stycken horisontella centrifugalpumpar, NKG 125-80-315 med 100 % redundans, dvs en pump klarar hela behovet och sköter huvudcirkulationen i nätet medan den andra är reservpump.

I mellankylkretsen sitter vertikala in line-pumpar av typen TP, en TP 200-180 samt en TP 200-220 för cirkulation över kylmaskinerna.

Ytterligare pumpar som ingick vid leveransen var pumpar för frikyla samt pumpar för cirkulation över förångarna. Samtliga dessa pumpar är vertikala in line-pumpar av typen TP.

Alla pumparna är installerade i pumpstationen vid småbåtshamnen i Halmstad och uppfyller naturligtvis alla krav som ställts vid upphandlingen från HEM samt att motorerna uppfyller de senaste kraven på energieffektivitet som ställs inom EU.

Med anledning av detta har vi kunnat erbjuda HEM en pumpanläggning med hög kvalitet och mycket god driftsekonomi till ett bra pris. För att inte tala om invånarna i Halmstad som nu kan erbjudas ett skönt inneklimat under varma sommardagar.


RESULTATET

Pumparna i Halmstads fjärrkylenät är framtagna och beräknade för högsta energieffektivitet i kombination med högsta kvalitet. “Vi har sammanvägt de pumpar som har bäst pris och kvalitet tillsammans med lägst driftskostnader räknat på 25 år,” säger Tomas Borg, projektledare på konsultföretaget Capital Cooling.

“Höga verkningsgrader på pumparna ger HEM en väldig fördel när det gäller totalekonomin på pumpen över tid,” avslutar Daniel Cedvin på Grundfos.


FAKTA OM FJÄRRKYLA

Vid produktion av fjärrkyla används till så stor del som möjligt energi som annars hade gått till spillo. Den storskaliga produktionen är dels resurssnål och effektiv, men tar också största tänkbara hänsyn till miljön. Att använda sig av fjärrkyla innebär att man minskar påverkan på växthuseffekten genom en lägre elförbrukning.

Istället för att varje byggnad har sin egen, unika, kylanläggning levereras kylan från en central. Det kalla vattnet som pumpas runt i fjärrkylenätet används för att kyla den luft som cirkulerar i fastighetens ventilationssystem. Samma vatten förs sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att kylas ned på nytt

 

Ämne:

Fjärrkyla

Land/Region:

Halmstad

Företag:

HEM (Halmstads Energi & Miljö AB)

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL