Lyckat samarbete vid nybyggnation av dagvattenstationer

Overview_TEXT

Översikt

Tillsammans med Veidekke har nu Grundfos i ett första skede levererat 3 kompletta dagvattenstationer till Trafikverket och fler liknande projekt är på gång. Genom ett nära samarbete redan på offertstadiet kunde Grundfos bidra med sin expertis för att säkerställa en lösning som svarade upp mot de tekniska beskrivningarna, vilka även kunde förbättras på en del punkter med alternativa lösningar. Allt i samråd med kunden för att hitta en så optimal lösning som möjligt. Målet var redan att på ett tidigt stadium reda ut alla frågetecken för att förebygga eventuella framtida problem, vilket visade sig vara ett klokt val då projektet utvärderades.

I den omfattande ombyggnationen av E45 i Göteborg, byggdes en dagvattenstation i höjd med Lärjemotet där 2 stycken spillvattenpumpar från Grundfos installerades.

Två liknande dagvattenstationer byggdes i närheten, också de med vardera 2 rejäla pumpar från Grundfos. Alla dessa dagvattenstationer byggdes i betong, där Veidekke ansvarade för själva pumpgroparna och Grundfos för utrustningen till stationerna.

Pumpstationerna kompletterades även med service- och driftavtal, inklusive en GRM-lösning1, för att säkerställa en fortsatt problemfri drift.

1) Grundfos Remote Management (GRM) är ett driftsäkert, internetbaserat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader samt i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem etc.


GRUNDFOS LEVERERADE FÖLJANDE PUMPAR

 • 4 S1.100.125.220.4.58M spillvattenpumpar
  - Effekt P2 22Kw
  - Max. flöde: 132 l/s
  - Max. tryck: 34.5 mvp

 • 2 S2.100.200.260.4.58L spillvattenpumpar
  - Effekt P2 26Kw
  - Max. flöde: 239 l/s
  - Max. tryck: 24.2 mvp


FAKTA DAGVATTEN

Trafikverket har som väghållare ansvaret för det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag. Vägtrafiken är en källa till spridning av föroreningar i vatten. Utsläppen kommer främst från vägbana, däck, bromsbelägg, smörjoljor, katalysatorer och avgaser. Dessutom kan till exempel trafikolyckor ge stora utsläpp av olja och bensin. Föroreningarna blandas med regn eller med smält snö och rinner av från våra vägar. Det smutsiga vattnet, som kallas dagvatten, måste tas om hand eftersom det kan innehålla höga halter av föroreningar. Allt dagvatten är potentiellt skadligt för miljön eftersom det rinner ut i våra sjöar och vattendrag och kan förorena växt- och djurliv och vattentäkter.

De ämnen som hittas i dagvatten är:
•  Tungmetaller, som kadmium, krom, koppar, nickel och zink
•  Slam, som till exempel innehåller partiklar från asfalt och däck
•  Olja och organiska föreningar, där vissa är miljöfarliga och andra inte
•  Andra metaller, till exempel aluminium, kobolt, järn och mangan

Ämne:

Ombyggnation av E45 krävde nybyggnation av 3 dagvattenstationer

Land/Region:

Göteborg

Företag:

Trafikverket E45, Veidekke

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

How to Buy_TEXT

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL