Hur hanterar man tryckavlopp i ett miljökänsligt område?

Overview_TEXT

Översikt

Tryckavlopp med inbyggd trygghet i miljökänsligt område

Sveriges största samfällighet stod inför en utmaning. Året var 2012. Området var Kålland i Lidköping mitt i Sverige – villor och jordbruk utspridda över 100 kvadratkilometer böljande kullar, skogar, sjöar och stränder.

”Området är ganska typisk för den svenska landsbygden. Det är långt mellan fastigheterna och de flesta har enskilt avlopp och vattenbrunnar”, säger Jan Magnusson, ordförande i samfälligheten Kållands Vatten & Avloppsförening (Kållands VA) i Lidköping.

Stora delar av området är även en vattenskyddszon. Svensk lagstiftning var på väg att träda i kraft som skulle innebära att fastigheter i sådana områden skulle anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Fastighetsägare utanför tätorterna skulle dock bli tvungna att själva få finansiera och bygga sin lösning.

”Kommunen ville inte ta på sig ett sådant stort ansvar, så det var upp till fastighetsägarna att lösa problemet”, säger Jan Magnusson. Samtidigt ställde kommunen stränga krav beträffande avlägsnande av avlopp från samtliga fastigheter. Därför, vilket är vanligt i Sverige, bildades Kållands VA för att tackla utmaningen tillsammans, förklarar han.

Under 2006 anslöts föreningen fastigheterna till kommunalt vatten. Fastighetsägarna visste att kommunen även skulle sätta press på dem beträffande en lösning på avloppet. Så år 2012, bestämde Kållands VA att ta tag i avloppsfrågan också – ett mer utmanande projekt.

“Vi visste inte att projektet skulle bli så här stort när vi startade,” säger Jan Magnusson. “det växte längs vägen. Fler och fler människor blev intresserade under projektets framfart. I början pratade vi om endast 260–280 fastigheter. Det slutade med 670. Det var ett otroligt stort projekt, verkligen,” säger han. “Och tillsammans löste vi problemet, i samarbete med Grundfos förstås.”

 

Lösningen

Kållands VA valde Grundfos för leverans av avloppspumpstationer, men företaget gjorde mycket mer än det, säger Jan Magnusson.

“Grundfos designade hela systemet och dimensionerade nätverket, säger han. De gjorde en design för varje del och etapp, samt delade upp nätverket i mindre delar med hjälp av mellanpumpstationer. Därefter ritade de kartor över hela systemet och föreslog mellanpumpstationer och dess placering. Samt även, förstås, storlekar och dimensioner på pumpar och rör.”

Grundfos specialister vid Grundfos Water Utility Competence Centre använde ett avancerat verktyg som kallas SIMPS – vilket står för Simulations of Pressurized Sewer Networks, dvs simuleringar av trycksatta avloppsnät för att dimensionera pumpar, rör och pumpstationer. Grundfos levererade prefabricerade pumpstationer (PPS) till 530 fastigheter samt 16 större mellanpumpstationer. När det var färdigt bestod nätverket av 130 kilometer rör och slang.

SEG AutoADAPT skärande pumpar i villapumpstationerna eliminerade behovet av extern pumpstyrning, vippor och extra kablage, eftersom allt är inbyggt i pumpen. Därmed halverades installationstiden jämfört med en traditionell lösning. ”Vi reducerade den totala installationskostnaden med 50 %”, säger Kjell Asplund från Grundfos.

Mellanpumpstationerna använder SEG and SLV avloppspumpar från 4 kW till 11 kW. Designen, med 16 mellanpumpstationer med små till medeltora pumpar istället för få pumpstationer med  pumpar vars motorer drar kilowatt, hjälper till att reducera driftkostnader och energiförbrukning, tillägger han.

”Det innebar att varje hushåll kunde använda minsta möjliga pumpstorlek. Samt att mindre pumpar i mellanpumpstationerna sparade energi jämfört med ett fåtal stationer med stora pumpar,” avslutar Kjell. 

 

Resultatet – hur blev det?

Det tog samfälligheten tre år att slutföra projektet. “Vi har haft väldigt få problem vid uppstart av alla dessa områden,” säger Jan Magnusson. “Vi har endast haft ett fåtal stopp. Det har varit otroligt smärtfritt att starta upp det hela.”

”Och när det gäller den levererade utrustningen har vi inga klagomål,” tillägger han.

” Just nu har vi service på alla pumpar enligt garantiåtagandet och nästan 200 pumpar har setts över. Vi har inte hittat en enda pump som det är fel på. Samtliga har varit i utmärkt skick efter att ha varit i drift i tre år. Det anser vi är ett väldigt bra betyg på pumparna.”

 

Grundfos levererade följande

Konsulterande systemdesign, inklusive SIMPS simulering och dimensionering samt systemkartor

Utrustning, inklusive:

  • 530 prefabricerade villapumpstationer i polyethylene
  • 5 dubbelpumpstationer i glasfiberarmerad plast (GAP)
  • 11 dubbelpumpstationer i polyethylene
  • SEG AutoADAPT skärande avloppspumpar för villapumpstationer
  • SEG AutoADAPT skärande avloppspumpar för mellanpumpstationer
  • SLV avloppspumpar för mellanpumpstationer
  • Dedicated Controls pumpstyrning för mellanpumpstationer med SLV-pumpar
  • CIU 252 kommunikationsboxar med möjlighet till SMS-larm
  • CIU 272 kommunikationsboxar för anslutning till Grundfos övergripande GRM-system

Ämne:

Grundfos konstruerar trycksatt spillvattennät för svensk samfällighet, vilket sparar tid och installationskostnader

Land/Region:

Google Map

Lidköping (Kålland och Kållandsö)

Företag:

Kållands Vatten- och avloppsförening

Kålland

WEBINARIE OM LTA

Vad ska man tänka på vid planering och projektering av LTA-områden? Vilka lagar och förordningar finns som man måste rätta sig efter? Hur är det med flödeshastighet och vattenålder och hur hanterar man problemet med svavelväte? Detta och mycket mer går vi igenom på vårt webinarie. Se vårt inspelade webinarie HÄR

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL