Tryckavlopp med inbyggd trygghet i miljökänsligt område

Overview_TEXT

Översikt

LTA: Tryckavlopp med inbyggd trygghet i miljökänsligt område

Kållands Vatten & Avloppsförening, som är en samfällighet av fastighetsägare i Lidköping, inledde 2012 en nödvändig uppgradering av sitt system för spillvattentransport och valde Grundfos som leverantör och konsult för renoveringsprojektet. Grundfos levererade prefabricerade villapumpstationer för privatbostäder utrustade med SEG-avloppspumpar med skärsystem och AUTOadapt samt kommunikation. Dessutom levererades stora spillvattenpumpar av typen SLV för mellanpumpstationer.

Situationen

För att hantera utmaningarna med renoveringen av systemet för spillvattentransport behövde samfälligheten en lösning som uppfyllde kommunens krav och deras egna behov rörande hanterbarhet och driftsäkerhet. Renoveringen omfattade 16 privata bostadsområden på Kålland och Kållandsö i Lidköpingsområdet.

Grundfos valdes för att deras pumpstation och pumplösning gjorde installationen enklare och mindre komplex, med kommunikation och larm direkt till dator eller via SMS samt pumpar som inte krävde ytterligare styrningar – dessutom var priset konkurrenskraftigt.

Med global expertis samt kunskap och erfarenhet från den lokala nordiska marknaden undveks förseningar i processen att konstruera det trycksatta systemet. Ritningar och kartor för mellanpumpstationer, offentligt ledningsnät och privata ledningar samt privata pumpstationer levererades enligt tidsplan. Grundfos uppfyllde samfällighetens behov av konsulttjänster, säkerställde att kommunens krav uppfylldes och gjorde det möjligt för samfällighetens entreprenörer att hålla tidplanen.

Representanter från samfälligheten besökte Grundfos i Danmark för att se olika möjligheter för pumpar och installation, liksom för att få nödvändiga instruktioner rörande pumplösningarna. Detta besök ingav förtroende för lösningen och inspirerade besökarna på andra sätt. Tillägg av förvaringsbyggnader och betongplattor för automatikskåp är exempel på initiativ som samfälligheten tog efter besöket.

Grundfos lösning

Den lösning Grundfos presenterade inkluderade pumpstationer, pumpar, övrig utrustning samt konsulttjänster, installation, driftsättning och årligt underhåll enligt serviceavtal mellan Grundfos och samfälligheten.

Totalt 530 villapumpstationer av polyeten och SEG-pumpar med skärsystem och AUTOadapt, kommer att ha installerats i privata bostäder när projektet är klart. Detta är en vanlig Grundfoslösning för trycksatta pumpsystem (LTA) för privata bostäder. En kommunikationslösning med Grundfos CIU (Communication Interface Units) och Grundfos Remote Management, där larm och driftdata skickas direkt till fastighetsägarens dator eller via SMS, installerades också.

Systemet omfattar även 11 större mellanpumpstationer med omkrets 1000 mm, vardera med 2 SEG-pumpar med AUTOadapt installerade, och samma lösning med kommunikation via CIU. Med AUTOadapt inbyggt i SEG-pumparna med skärsystem behövs inga externa givare och styrenheter för pumparna, vilket gjorde den här lösningen mycket tilltalande för samfälligheten. Man valde att använda Grundfos Remote Management för komplett fjärrövervakning, eftersom den lösningen tillfredsställde samfällighetens behov.

Dessutom samlar 5 mellanpumpstationer, med kraftfulla spillvattenpumpar av typen SLV och Dedicated Controls, upp vattnet från de privata pumpstationerna. Dessa mellanpumpstationer är från 1600 till 2000 mm i omkrets och är tillverkade av glasfiberarmerad plast.

Dedicated Controls från Grundfos är en reglerlösning för spillvatten, som säkerställer optimal funktion i pumpstationen och pumpnätverket när spillvattnet från privatbostäderna samlas upp för vidare transport/pumpning till den kommunala anläggningen för spillvattenhantering. Larm och rapporter från mellanpumpstationerna skickas direkt till samfälligheten via GRM.

Grundfos konsulttjänster visade på styrkan i Grundfos modell för projektsupport, tack vare att Grundfos i Sverige kan utnyttja den tillgängliga expertisen hos de olika Grundfosbolagen i Norden samt hos kompetenscentret Grundfos Water Utility. Detta är en organisation, som säkerställer perfekt samverkan mellan experterna lokalt, regionalt och globalt.

Ett exempel är användningen av simuleringsmodeller på ett tidigt stadium i processen för projektutformning. Verktyget SIMPS, som Grundfos utvecklat i samarbete med DHI, Danish Hydraulic Institute, användes för dimensionering och simulering av trycksatta nätverk av pumpar, ledningar och pumpstationer. Dessutom användes andra verktyg för pumpdimensionering som finns tillgängliga på www.grundfos.se, som Grundfos Product Center (tidigare WebCaps) och andra programvarubaserade verktyg.

Med alla pumpbrunnar och ledningar på plats har Grundfos börjat installera pumparna från mellanpumpstationerna i nätet närmast den kommunala spillvattenanläggningen och utåt till SEG-pumparna med skärsystem och AUTOadapt i hushållen. De första mellanpumpstationerna har körts igång som en del av servicekontraktet med Grundfos. Serviceavtalet omfattar årligt underhåll av alla mellanpumpstationer och privata villapumpstationer.

Resultatet

Detta är det första samarbetsprojektet med en samfällighet i Sverige där Grundfos tillhandahåller heltäckande konsulttjänster och levererar pumpar och utrustning. Närsamfällighetens entreprenörer var redo att börja gräva hölls ett stort startevenemang i november 2013, som inledning på den välbehövliga uppgraderingen. De sista installationerna förväntas bli klara under våren 2015.

Grundfos samarbetar vanligen med kommuner, där det finns en entreprenör mellan Grundfos och samfälligheten.Det blir dock allt vanligare att kommuner höjer sina miljökrav och överför alltmer ansvar, även ekonomiskt, tillsamfälligheter av fastighetsägare, som i sin tur söker lösningarsom uppfyller kommunens miljökrav och aktuella driftkriterier som kan hanteras lokalt, till en rimlig kostnad.

Grundfos nära samarbete med samfälligheten på Kålland har lett till att grannarna pratar med varandra. Detta har väckt intresse hos andra samfälligheter av fastighetsägare,som vill veta mer om Grundfos lösningar. I projektet Vänerkusten i en närliggande kommun, installerades 187 stycken villapumpstationer av standardtyp innehållande Grundfos SEG-pumpar med AUTOadapt .

Ämne:

LTA, lågtrycksavlopp i miljökänsligt område

Land/Region:

Lidköping (Kålland och Kållandsö)

Företag:

Kållands Vatten- och avloppsförening

Citat
Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

How to Buy_TEXT

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL