Innovativ teknik hjälper mejerijätte i Vimmerby

14/08/2014

Arla mejeri Vimmerby

Eftersom det skulle ta tre eller fyra år att bygga ut kapaciteten vid kommunens avloppsverk i Vimmerby, valde Arla ett betydligt snabbare alternativ. Nu renar Grundfos BioBooster spillvattnet så effektivt att det kan släppas ut i det idylliska landskapet invid Astrid Lindgrens födelsestad.

Miljöerna från Astrid Lindgrens fantastiska sagor har givit Vimmerby en plats i många människors medvetande. Det är mindre känt att författarens födelsestad i södra Sverige ligger i ett område som kännetecknas av företagsamhet och växande verksamheter. Ett av de största företagen är Arla Foods tekniskt avancerade mejeri, som för inte så länge sedan stötte på ett allvarligt problem, när man år 2012 behövde utöka produktionen för att möta en växande efterfrågan.

Kortare väntetid

Problemet var att det skulle dröja tre eller fyra år innan den kommunala avloppsreningsanläggningen skulle vara klar att hantera de större spillvattenmängder den ökade mejeriproduktionen skulle medföra. Enligt anläggningsansvarige Pär Bragsjö fick Arla tillstånd att ta saken i egna händer.

– Vi kontaktade Grundfos och förklarade vilken reningsgrad som krävdes för vårt spillvatten, och fick svaret att det inte skulle vara några problem, minns han.

I november 2012 undertecknades ett kontrakt om leverans av Grundfos BioBooster, och redan i mars 2013 kunde mejeriet utöka sin produktion och leda spillvattnet genom en egen ny, innovativ anläggning för avloppsrening.

– Arlas enorma tidspress var inget problem för oss, eftersom vår lösning är uppbyggd av moduler. Därför är den mycket enkel att installera, och redan före installationen kunde vi prova hela systemet omsorgsfullt vid vår fabrik i Danmark, förklarar Søren Nøhr Bak, Segment Director Industry.

Uppfyllda förväntningar

Spillvatten från mejerier är förhållandevis svårt att rena, men efter ett års problemfri drift av den nya avloppsreningsanläggningen har förväntningarna överträffats, säger Pär Bragsjö. Han beskriver reningsresultatet som fantastiskt och uttrycker samtidigt hur nöjd han är med att systemet är så enkelt att använda, trots den avancerade tekniken.

– Spillvattnet blir till och med renare än förväntat och vi kan dessutom hantera mycket mer vatten än som utlovades, berättar han.

Pär Bragsjö får stöd av Georg Stefansson från Dalkia, som sköter det dagliga underhållet vid Arlas mejeri. Han har bland annat som uppgift att kontrollera att spillvattnet uppfyller de stränga miljökraven.

– Vi tar prover varje dag för att kontrollera vattenkvaliteten, och efter att vattnet passerat genom Grundfos BioBooster är det så rent att det kan släppas ut direkt till omgivningen, förklarar han.

Hållbar lösning

Även bönderna i trakten får nytta av mejeriets avloppsreningsanläggning, eftersom slammet som blir kvar efter reningen används som gödning på deras marker. Därmed passar Grundfos BioBooster perfekt in i Arla Foods slogan ”Närmare naturen”, som enligt Pär Bragsjö betyder att företaget alltid ska tänka på naturen och på sin energiförbrukning.

– Grundfos BioBooster är ett mycket bra exempel, eftersom systemet har mycket låg energiförbrukning och bara använder naturliga metoder för att rena vattnet – inga kemikalier, säger han, och lägger till att det dessutom är jämförelsevis billigt att ha sin egen decentraliserade anläggning för avloppsbehandling:

– Kostnaden är ungefär hälften av vad den skulle ha varit om vattnet hade renats i det kommunala avloppsverket.

Uppförandet av Vimmerby-mejeriets egen spillvattenlösning har medfört en lättnad för Vimmerby Energi & Miljö AB, eftersom man nu inte behöver bygga ut det kommunala avloppsverket. Göran Nielsen, VA Manager, kallar det en bra lösning, som kan användas även i andra branscher.


Fakta

· Grundfos BioBooster-system i Vimmerby är konstruerat för att rena 400 kubikmeter vatten per dygn från mejeriets framställning av mjölkpulver – vilket motsvarar rening av spillvatten från 18 000 personer.

· Det renade vattnet uppfyller med marginal de lokala reningskraven och kan släppas ut direkt i ett närliggande vattendrag.

· Den innovativa tekniken gör att Grundfos lösning kan avlägsna alla typer av bakterier från spillvattnet, så att det kan användas som ”tekniskt vatten”,vilket innebär att det till exempel kan användas för bevattning inom jordbruket.