Act NOW lämnar boet

28/02/2013

Act_Now

Grundfos initiativ Act NOW har blivit en fristående, icke vinstdrivande organisation med 11 likvärdiga partners, som har som mål att skapa medvetenhet om energieffektiva lösningar. Act NOW har nyligen förenat sig med europiska kommissionen i en miljöoffensiv, riktad mot fem europeiska marknader.

Idén är fortfarande densamma, men förutsättningarna för driften av Act NOW har ändrats sedan organisationen etablerats som ett partnerskap och inte längre direkt är en del av Grundfos. Grundfos är nu en partner i Act NOW, med samma ställning som 10 andra, som tillsammans kommer att driva Act NOW som en icke vinstdrivande organisation, med ett verkställande utskott som förhandlingsrepresentant.

- Det är en stor framgång att Act NOWs verksamhet och målsättning har tilldragit sig så stort intresse från andra företag, politiker, NGO:er (Non-Governmental Organization) och övriga organisationer att man nu är redo att lämna boet. Jag är stolt över att det nu är en egen organisation, och jag ser fram mot att följa dess arbete under kommande år, säger Henning Sandager, Group Senior Vice President på Grundfos.

Det dagliga arbetet kommer i första hand att övervakas av Lisbet Bræmer-Jensen, som fått tjänstledigt från Grundfos för att bli VD för Act NOW. Hennes uppgift är att organisera ett sekretariat som ska hantera den dagliga driften, vars främsta målsättning är att utföra arbetet och etablera partnerskap ur ett internationellt perspektiv.

- I mitt arbete med Act NOW har jag upptäckt att det skulle vara en klar fördel om de olika deltagarna stod bakom projektet, i stället för att bara Grundfos driver verksamheten, förklarar Lisbet Bræmer-Jensen, och tillägger att det är en stark och differentierad intressegrupp som nu står bakom Act NOW.

Att sprida de goda nyheterna
Act NOW härstammar från initiativet ”Meet the Energy Challange Now”, som är Grundfos rekommendation för hur pumpar kan bidra till att skapa energieffektiva lösningar.

- ”Meet the Energy Challange Now” kommer fortfarande att vara Grundfos kanal för att berätta för omvärlden hur våra pumpar och lösningar kan bidra till att spara energi och reducera utsläppen av koldioxid. Act NOW kommer att vara en viktig samarbetspartner och en viktig röst, säger Hanne Jørgensen, Marketing Project Manager på Grundfos och tillägger:

- Potentialen är enorm om man beaktar att pumpar svarar för 10 % av världens totala energiförbrukning och att man kan uppnå 4 % besparing omedelbart genom att implementera energieffektiva pumpar. Om vi kombinerar detta med lösningar och idéer inom partnerskapet Act NOW, blir potentialen ännu större.
Lisbet Bræmer-Jensen förklarar att alla partners i Act NOW är ålagda att lämna in referensobjekt som visar hur de arbetar med miljökorrekta lösningar. Dessa referensobjekt fungerar som exempel när NGO:er ska visa företrädare för olika intressenter hur stor potential som finns för energibesparing.

- Act NOW ska, med faktiska exempel, kunna visa politiska beslutsfattare, institutioner, företag och andra intressenter att det redan finns lösningar på världens miljöproblem. Populärt uttryckt ska vi vara vägvisare i djungeln av lösningar, säger hon.

Samarbete med europeiska kommissionen
Act NOW har nyligen förenat sig med kommissionären för klimatfrågor, Connie Hedegaard, i en miljöoffensiv riktad mot fem europeiska marknader. Act NOW sammankopplas med ”A World You Like’’, ett initiativ från europeiska kommissionen, som sprider kunskap om gröna lösningar i Europa. Specifikt uttryckt blir Act NOW en del av en riktad miljöoffensiv på fem europeiska  marknader. Den berör Italien, Portugal, Polen, Bulgarien och Litauen. Act NOW kommer att stöda EUstrategin genom att tillhandahålla specifika exempel på energieffektiv teknik som är klar för implementering. Det handlar både om att visa kunderna i de fem länderna att tekniken är tillgänglig, och att dokumentera till vilken nytta produkterna har varit för de institutioner som har investerat i dem.

Fakta om Act NOW
Bakom Act NOW står Grundfos Holding A/S, Scanenergi A/S, Concito, KAB a.m.b.a., Nobel Sustainability Trust, Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S, Helsingør Kommune/Vækst og Viden Helsingør A/S, Strategic Innovation AB, Green House Solution/Bright Green Testisland – Bornholm og Københavns Kommune.

Gemensamt för dem är att de vill skynda på spridningen av produkter med låg energiförbrukning. Produkterna finns idag och kan installeras snabbt och enkelt – ofta som enkla Plug-and-Playlösningar. Det handlar om många moderna verktyg och utrustningar med låg energiförbrukning, för byggnader, tillverkningsanläggningar och försörjningssystem.

För mer information, besök

Läs mer - Act NOW
Läs mer - GRUNDFOS Meet the Energy Challenge Now

Skriv ut pressreleasen här