Vad händer härnäst i teknikkonsultbranschen? Del II

Man looking through a window
Möt experterna

Möt experterna

Vad händer nu i teknikkonsultbranschen? Vilka utmaningar står den inför? Är låga koldioxidutsläpp
svaret? Och hur ser det ut för kommersiella byggnader? För att få svar på dessa frågor inhämtade
Grundfos åsikter från två personer som har "örat mot rälsen". Först hör vi dr Dorte Rich
Jørgensen, Senior Sustainability Manager vid Atkins, och sedan John Deasy, Commercial Director
UK vid Hilson Moran.

Dr Dorte Rich Jørgensen

Dr Jørgensen har senast arbetat som Sustainability Manager för Atkins vid London 2012 Olympic
Park. Dr Jørgensen har 23 års erfarenhet av att bygga in hållbarhet i byggnader och infrastruktur
i en rad ledande och prisbelönta projekt. Hon är Visiting Professor in Innovation vid Heriot-Watt
University och medlem i Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE).

Atkins är ett ledande konsultföretag inom teknik och konstruktion, med kontor i Storbritannien,
Nordamerika, Mellanöstern, Ostasien och Europa. Företaget har sitt huvudkontor i London och
har varit involverat i några av världens ledande konstruktions- och teknikprojekt – både inom och
utom landet.

John Deasy

Vid Hilson Moran pratar vi med John Deasy, Commercial Director UK. John Deasy kombinerar erfarenhet
från styrelserummet med projektarbete. Han delar med sig av sina insikter om branschens
framtid utifrån sin erfarenhet på alla nivåer.

Hilson Moran är ett ledande, fristående konsultföretag med verksamhet inom flera branscher.
Företaget har ett nätverk av kontor i Storbritannien, Europa och Mellanöstern, och har sitt huvudkontor
i London. Hilson Moran tillhandahåller ett komplett utbud av tekniska tjänster.

 

Hur Atkins ser det

Att övervinna utmaningar: samarbete genom hela leverantörskedjan

Atkins i korthet:
Antal anställda: 17.400 världen över

Omsättning: GBP: 1,72 miljarder

Grundat: 1938

Världens 14:e största konstruktionsföretag

Europas största fristående konsultföretag med verksamhet inom flera branscher

DORTE RICH JØRGENSEN

Dr. Dorte Rich Jørgensen, Principal Sustainability Engineer, Design and Engineering, Atkins

(Photography by Adrian Houston)


Vad ser du som den största utmaningen för branschen?

DRJ: Det kommer att vara en enorm utmaning för branschen att vidareutveckla sina kunskaper för att anpassa sig till de föränderliga kraven, som allt mer handlar om hållbara sätt att lösa problemet med global uppvärmning, samtidigt som vi genomgår tider av ekonomisk omställning. Projektet London 2012 Olympic and Paralympic Games, där Atkins var involverade, har visat att det är möjligt att inom både tids- och budgetramarleverera ett stort prestigeprojekt, i vilket tusentals teknik- och byggexperter samarbetat.
Med fler projekt som det här kommer team, sammansatta av personer från kundoch leverantörsföretag, att kunna möta dessa stora utmaningar.


Min erfarenhet är att de bästa konstruktionerna vanligen skapas av team som samarbetar nära genom hela leverantörskedjan och stimulerar varandra att överträffa sig själva.

Dr. Dorte Rich Jørgensen

Kan du ge oss ett exempel på hur branschen arbetar för att uppnå hållbarhetsmålsättningar?

DRJ: Jag har ingått i Atkins konstruktionsteam för infrastruktur för projektet London 2012 Olympic
and Paralympic Games. Som Atkins Sustainability Manager har jag arbetat med kunden för att
säkerställa att hållbarhetsmålsättningarna uppnås. Till exempel fick Wetland Bridges det hittills
bästa resultatet (98,3 %) i hållbarhetsklassningen CEEQUAL (ett ofta använt system för bedömning och belöning av hållbarhet).

Detta resulterar i många tvärdisciplinära konstruktionsinitiativ, inklusive: återanvändning av material,
koldioxidsnål betong och återvunnet material, ersättning av giftiga material med miljövänliga
alternativ, säkerställande av att timmer och liknande kommer från hållbara källor samt minimering
av avfall. Allt detta samtidigt med att säkerställa att konstruktionen är användarvänlig.

 

Hur är det med byggnader som är klara för låga koldioxidutsläpp – vad är det som är speciellt med sådana byggnader?

DRJ: För dessa byggnader säkerställer konstruktörerna att byggnadens driftsenergibehov blir
mindre. Detta uppnås genom optimering av grundläggande parametrar som isoleringsmaterial,
byggnadens orientering, förhållandet mellan glas- och väggpartier för optimalt utnyttjande av
dagsljus etc. Sedan måste de tekniska systemen för byggnadsdrift göras maximalt energieffektiva,
till exempel med naturlig ventilation, värmeåtervinning, effektiv styrning av belysning samt val av
energieffektiv utrustning.

Innan byggnaden överlämnas till kunden måste den driftsättas effektivt, med upprepade driftsättningar
under året för att anpassa driften efter årstidernas variationer.

Dessutom måste det finnas tydlig och effektiv vägledning för driftsansvarige för den färdiga byggnaden,
som tillsammans med en väl genomtänkt överlämning säkerställer att byggnaden drivs
och underhålls som konstruktörerna avsett.

 

Hur Hilson Moran ser det

Att främja innovation och nya lösningar
Hilson Moran i korthet:

Antal anställda: Fler än 200

Huvudkontor: London

Ett av Storbritanniens största fristående teknikkonsultföretag


Vi tror att ingenjörernas roll kommer att bli viktigare för att minimera klimatförändringar och reducera energikostnader samt för att vägleda kunder genom allt mer omfattande regler och lagar.

John Deasy

John Deasy, Commercial Director UK, Hilson Moran

John Deasy, Commercial Director UK, Hilson Moran


Vilka stora utmaningar står branschen inför?

JD: Det finns många utmaningar, men som vi ser det är det två som är dominerande. Den första är politik. Alla myndigheter tillämpar politik som har positiv verkan på miljömässig hållbarhet, men begränsade mandatperioder och ideliga förändringar av byggnormer och lagstiftning har skapat
ett behov av att balansera kortsiktiga och långsiktiga mål och ambitioner. Som ingenjör behöver vi hjälpa våra kunder att uppfylla gällande regler, men vi har också ett ansvar för att uppmuntra dem att ta till sig
fungerande och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till bättre effektivitet och minskat koldioxidutsläpp under byggnadens livstid.

Den andra stora utmaningen vi ser är att synliggöra tekniksystemen och ingenjörernas roll. Byggnaders tekniska system, som hiss- och fläktmaskineri, elsystem och VVS-system, är det ingen som lägger märke till så länge de fungerar som de ska. Branschen måste hitta sätt att lyfta fram sin viktiga roll för byggnadskonstruktion – genom att aktivt främja innovation och nya lösningar.

 


Som ledande teknikkonsultföretag med verksamhet inom flera branscher måste vi ligga främst inom varje område, och därför har vi utvecklat specialiserad expertis inom infrastruktur för att reducera koldioxidutsläpp, liksom inom renovering och ombyggnad.

John Deasy

Var tror du att Hilson Moran kommer att generera vinst och tillväxt i framtiden?

JD: Tillväxtområden avser oftast att främja och uppnå hållbarhet. Vi har skapat processer för att visa våra kunder hur olika metoder kan gynna dem i form av kostnadsbesparingar, effektivitet och minskad påverkan på klimatförändringen. Dessutom förväntar vi oss att se mer innovativa sätt att finansiera projekt genom att arbeta med kunder, utvecklare och finansiärer för att skapa finansieringsprocesser som uppmuntrar till investeringar genom att erbjuda större långsiktig ekonomisk avkastning.

Vad händer med kommersiella byggnader? Vad kan vi förvänta oss att se i framtiden?

JD: Byggnader måste bli mer flexibla och anpassningsbara för att passa ändrad konfiguration och
nya sätt att arbeta, eller till och med ändrad användning, när kraven ändras under byggnadens
livstid. Detta kräver i sin tur innovation som gör byggnader mer intelligenta och tekniklösningar
enklare men smartare. Det nya mantrat är “less is more” - mindre är mer.

I framtiden kommer vi kanske också att få se tekniker som normalt inte associeras med
kommersiella byggnader såsom fotobioreaktorer, vätedrivna bränsleceller och smart
glas, för att nämna några.

I fråga om leverantörskedjan kommer processen ”ett projekt, ett team, en leverans” att lyftas fram
när projekt visualiseras genom tekniker som BIM, där risk och resultat är gemensamma och alla
arbetar mot ett gemensamt mål. Detta välkomnar vi med öppna armar.


Underhåll och eftermarknadsservice kommer
också att bli mycket viktigare i leverantörskedjan
- konstruktionerna måste redan från början
vara anpassade för detta för att vi ska uppnå
långsiktig hållbarhet.

John Deasy

Finns det några speciella områden du väntar dig att Hilson Moran kommer att fokusera på under den närmaste 5-10 åren?

JD: Under de kommande 5-10 åren kommer ett fokusområde för oss att vara passiva konstruktioner
och utveckling mot noll koldioxidutsläpp, i linje med EU:s mål för 2020 - till fördel för både
våra europeiska och våra internationella kunder. Hilson Moran har också investerat i infrastrukturexpertis,
eftersom infrastruktur kommer att utgöra grunden för framgångsrik, hållbar utveckling
och säkerställa god prestanda under ett koncepts livscykel. Det kommer också att säkerställa att vi
skapar intelligenta byggnader som medger anpassning.


    Facebook Twitter LinkedIn