Sekretess

Villkor för användning av Grundfos digitala lösningar

Användningsvillkor

Tjänstebeskrivning

När du använder Grundfos digitala lösningar (”digitala lösningar”) får du tillgång till information och tjänster från Grundfos.

De digitala lösningarna består av Grundfos webbplats, där du hittar specifika tjänster, t.ex. självservicelösningar, kontaktformulär, kan begära premiuminnehåll, beställa nyhetsbrev osv. Du hittar även de Grundfos-applikationer som du kan använda utan att ha skapat ett konto, t.ex. Grundfos GO-appar och Grundfos Product Center. Vissa applikationer kräver ytterligare slutanvändaravtal och du kan skapa ett konto och få åtkomst till ytterligare moduler till applikationerna.

Godkännande av villkoren

De digitala lösningar som Grundfos erbjuder, inbegripet eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner osv., omfattas av följande användningsvillkor. Grundfos förbehåller sig rätten att utan avisering uppdatera användningsvillkoren när som helst. Du kan läsa den mest aktuella versionen av användningsvillkoren om du klickar på länken ”Juridiska frågor” längst ned på webbsidorna. Genom att använda de digitala lösningarna eller webbplatsen godkänner du användningsvillkoren.

Friskrivningsklausul

Grundfos tillhandahåller de digitala lösningarna som en service och endast för information. Överföringen av denna information skapar inte någon form av förhållande till Grundfos. Du ska inte agera på grundval av information som tillhandahålls via de digitala lösningarna utan att söka personlig hjälp från Grundfos. Trots att vi försökt hålla informationen, programvaran och andra tjänster i de digitala lösningarna så korrekta som möjligt, kan de digitala lösningarna innehålla fel eller utelämnanden för vilka vi friskriver oss från eventuellt och allt ansvar. Det material och det innehåll som finns i de digitala lösningarna tillhandahålls i befintligt skick och utan garantier av något slag.

Varken Grundfos eller någon närstående till Grundfos är ansvarig för eventuell förlust av hårdvara, programvara eller filer, orsakad av användningen av de digitala lösningarna eller nedladdat eller använt material från/i de digitala lösningarna. Följaktligen utfärdar Grundfos inga garantier om att de digitala lösningarna eller produkter eller tjänster som tillhandahålls i de digitala lösningarna, antingen av Grundfos eller för Grundfos räkning (inklusive fria nedladdningar) kommer att uppfylla dina krav eller levereras utan avbrott eller i rätt tid, vara säkra och utan fel, eller att de digitala lösningarna eller de servrar som används av Grundfos är fria från virus eller buggar eller är helt funktionsdugliga eller korrekta. Grundfos strävar efter att upprätthålla de digitala lösningarna och driften av dem, men Grundfos har inte ansvar och kan inte utkrävas ansvar för eventuella defekter i de digitala lösningarna eller driften av dem.

Grundfos kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller göra tredjepartsapplikationer tillgängliga. Du använder dessa webbplatser och/eller applikationer på egen risk.

Gällande lag kanske inte medger undantag från vissa garantier, eller begränsning av eller undantag från ansvar för oavsiktliga skador eller följdskador. Följaktligen kanske vissa begränsningar eller undantag inte gäller dig. Dock ska det totala skadeståndet som Grundfos eller någon av dess närstående ska erlägga till dig inte i något fall överstiga det eventuella belopp som du betalat för användning av de digitala lösningarna.

Olaglig eller förbjuden användning

Ett villkor för att du ska få använda de digitala lösningarna är att du inte använder dem för ett syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa användningsvillkor. Du får inte använda de digitala lösningarna på ett sätt som kan skada, stänga ned eller överbelasta en Grundfos-server, eller de nätverk som är kopplade till en Grundfos-server, eller störa en annan parts användning av de digitala lösningarna. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till de digitala lösningarna, andra konton eller en Grundfos-server genom hackning eller på annat sätt. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på annat sätt än genom de digitala lösningarna.

Du får inte avsiktligt skicka virus, trojaner, maskar eller andra skadliga program som kan orsaka teknisk skada.

Immateriell egendom

De digitala lösningarna och de ingående elementen, däribland de digitala lösningarnas grafiska profil, data, programvara och texter, är skyddade av immateriella rättigheter, i synnerhet upphovsrätts- och/eller varumärkeslagar.

De digitala lösningarna och de ingående elementen ägs av Grundfos Holding A/S med
ensamrätt.

Grundfos Holding A/S beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv licens att använda de
digitala lösningarna i enlighet med angivna villkor och specifikationer för respektive digital lösning.

All annan användning av de digitala lösningarna eller något av de ingående elementen utgör ett intrång i rättigheterna, om inte Grundfos Holding A/S i förväg skriftligen har gett sitt uttryckliga medgivande.

Skadeslöshet

Du ska se till att hålla Grundfos (inklusive dotterbolag) skadeslöst när det gäller ansvar, skada, förlust och kostnader, däribland rimliga advokatkostnader, om du skulle bryta mot användningsvillkoren eller missbruka Grundfos-kontot.

Juridiska tvistemål

Alla tvistemål som uppkommer på grund av användning av applikationerna eller
tolkningen av användningsvillkoren ska avgöras enligt dansk lag, med undantag
för dess lagvalsregler. Samtliga tvister rörande dessa användningsvillkor ska
lösas i Köpenhamns tingsrätt (Københavns Byret) i Danmark.

Om de lagar som gäller för dessa villkor i ett senare skede skulle komma att tolkas
eller ändras så att en eller flera klausuler inte längre är giltiga ska detta
inte innebära att villkoren som helhet blir ogiltiga.

Övrigt

Grundfos förbehåller sig rätten att när som helst ändra, dra in eller upphöra med de
digitala lösningarna utan att ange någon orsak och utan avisering. Grundfos
förbehåller sig också rätten att när som helst stänga av din, din behörighetsadministratörs eller behöriga användares åtkomst och användning av de digitala lösningarna utan att ange någon orsak och utan avisering. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående kan Grundfos när som helst dra in eller säga upp din åtkomst till de digitala lösningarna om du bryter mot användningsvillkoren.

Användningsvillkoren utgör hela avtalet mellan Grundfos och dig som användare, och ersätter alla tidigare överenskommelser.

Om Grundfos väljer att inte göra en viss bestämmelse gällande innebär det inte att
Grundfos avsäger sig sin rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Om en domstol skulle besluta att ett villkor inte gäller för just dig ska resterande villkor fortsätta att gälla. Grundfos kan efter eget gottfinnande välja att överlåta avtalet till en annan juridisk enhet inom Grundfos-koncernen.

Sekretesspolicy

För att leverera de digitala lösningarna samlar Grundfos in personuppgifter om dig. När du använder Grundfos digitala lösningar medger du att Grundfos bearbetar dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Hos Grundfos är vi införstådda med att du kan vilja hålla de personuppgifter du lämnar till oss via webben konfidentiella och vi är medvetna om att vi är skyldiga att tillhandahålla vederbörligt skydd och ansvarskännande bearbetning av alla personuppgifter vi får.

Om du känner att du inte kan acceptera vår sekretesspolicy råder vi dig att inte använda Grundfos digitala lösningar.

Vilket slags personuppgifter samlar vi in och bearbetar?

I allmänhet kan du få åtkomst till de digitala lösningarna utan att låta oss veta vem du är och utan att lämna några personuppgifter om dig själv.

Men Grundfos behöver ändå spara enskilda personuppgifter om dig, t.ex. ditt namn, företag, e-postadress, telefonnummer och adress (”personuppgifter”) för att kunna tillhandahålla nyhetsbrev och andra tjänster.

Grundfos sparar och bearbetar uppgifter om dig för att leverera de
beställda tjänsterna i följande fall:

  • När du använder självservice och kontaktformulär
  • När du skickar oss en fråga eller ger oss feedback
  • När du anmäler dig till nyhetsbrevet
  • När du lämnar något slags personuppgifter till oss via webbplatsen eller applikationerna

Grundfos sparar enbart sådana personuppgifter som krävs för att tillhandahålla den tjänst du efterfrågat (t.ex. din e-postadress eller privata adress).

Vidare samlar Grundfos in data om din användning av de digitala lösningarna, däribland din IP-adress, i kunskaps- och informationssyfte samt för analyser, för att kunna skapa en fullständig kundbild och få en större förståelse för kundernas behov
och beteende. Vi använder kunskapen för att skapa en mer anpassad
användarupplevelse.

Grundfos lagrar inte uppgifter om betalningsmetoder som betalkortnummer, bankkontonummer och liknande.

Vem är registeransvarig och vem lämnar vi personuppgifter till (registerförare)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark är registeransvarig och ansvarar för datasäkerheten för den insamlade informationen.

För att kunna leverera de varor och tjänster som du beställt röjs de personuppgifter som du registrerat i de digitala lösningarna även till

  • företag i Grundfos-koncernen
  • noggrant utvalda tredje parter som får förtroendet att använda dina personuppgifter, däribland

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3 tr, 2100 Köpenhamn, Danmark

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irland

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irland

Andra behöriga tredjeparter kanske har åtkomst till eller lagrar personuppgifter, om det krävs enligt lokal lagstiftning. Grundfos begränsar sådana tredjeparters åtkomst och användning av personuppgifter.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter och datafiler lagras och bearbetas i alla länder där Grundfos har lokaler eller där Grundfos anlitar tjänsteleverantörer. Genom att använda Grundfos digitala lösningar eller lämna uppgifter till Grundfos ger du ditt medgivande till att information överförs till andra länder än det land där du är bosatt, som kan ha andra dataskyddsregler än ditt land eller det land där du befann dig när du lämnade informationen till Grundfos.

Vi lagrar personuppgifterna endast så länge som behövs för ovan nämnda syften.

Åtkomst till informationen, klagomål

Du har rätt att fråga om vilken information Grundfos har registrerat om dig, att motsätta dig registreringen och bearbetning av personuppgifterna. Om informationen är felaktig, ofullständig eller missvisande har du rätt att få informationen korrigerad eller raderad.

Du har även rätt att invända mot att Grundfos genomför profilering. Du kan också skicka in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten.

Om du vill veta mer eller vill ändra din information är du välkommen att kontakta Grundfos Holding A/S genom att fylla i detta kontaktformulär.
 

Kontakt, ändringar av och tillägg till sekretesspolicyn

Grundfos har en skyldighet alltid iaktta de lagkrav som rör skydd av den personliga integriteten. Överst i vår sekretesspolicy kan du alltid se när denna senast uppdaterades.

Har du några frågor om eller synpunkter på vår sekretesspolicy eller på hur vi använder dina kontaktuppgifter kan du kontakta Grundfos Holding A/S.