Förvaltning av likvida medel

Förvaltning av likvida medel

Förvaltning av likvida medel - koncernpolicy

Grundfos har som mål att koncernens operativa bolag ska ha en tillbörlig finansiering. Finansieringen ska samordnas via Grundfos Finance A/S. I samband med kapitalanskaffning ska nuvarande kapitalstruktur tas hänsyn till så att en lämplig kombination av kortfristiga och långfristiga lån kan säkerställas. När det är möjligt ska lån göras via Grundfos Finance A/S. För kapitalanskaffning ska så förmånliga villkor som möjligt eftersträvas. Grundregeln är att lån för enskilda Grundfosbolag alltid ska vara i lokal valuta.

Koncernen lämnar säkerhet för bolagslån i de fall detta säkerställer förmånligare lånevillkor och lägre ränta. Inga Grundfosbolag får lämna säkerhet för sina egna lån och krediter utan föregående medgivande från Grundfos Finance A/S.

Grundregeln är att varje bolag ska ha två bankkontakter som utses i samarbete med Grundfos Finance A/S.

Betalningsflöden ska ske på ett sätt som håller penningtransaktionskostnaderna så låga och mängden passivt kapital så begränsad som möjligt.

Koncernen kommer att reducera de finansiella riskerna som är förknippade med växelkurs- och räntefluktuationer. Grundfos Finance A/S ska hantera detta enligt de riktlinjer som godkänts av koncernledningen och Grundfos Management A/S styrelse.

Koncernens totala likviditetsreserver ska hållas på en nivå som innebär att större fluktuationer i ingående och utgående betalningar kan dämpas. Om de operativa bolagen har överskjutande likviditet ska denna erbjudas Grundfos Finance A/S. Koncernen ska eftersträva att ha finansiella medel så att det finns tillräcklig täckning när behov av kortfristig finansiering eller finansiering för framtida strategiska investeringar uppkommer.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati