Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling - policy

Utveckling av nya produkter ska planeras på grundval av den långsiktiga utvecklingen av kundkrav, ekonomiska analyser och koncernens tillväxtmål.

Alla forsknings- och utvecklingsprojekt måste hanteras korrekt. Produktfunktion, kostnad och att tidsplan och budget hålls är viktiga parametrar.

Grundfos Business Development Centre ansvarar för att bygga upp och utöka den tekniska beredskapen inom prioriterade områden. Forsknings- och utvecklingsfunktionen ska utnyttja den senaste tillgängliga kunskapen.

I princip ska forskning och produktutveckling utföras centralt. Mindre avdelningar för forskning och utveckling kan upprättas vid enskilda företag, när så är motiverat av särskilda omständigheter och efter godkännande av koncernledningen.

Forsknings- och utvecklingsfunktionen ska koncentrera sig på utveckling av produkter i enlighet med koncernens affärskoncept.

I fråga om funktion, kvalitet och pris ska produkterna bidra till att säkerställa att koncernen kommer att fortsätta att vara trendsättande inom sitt produktutbud.

Befintliga produkter ska analyseras löpande för förbättring av funktioner, kvalitet och kostnadseffektivitet.

I all utveckling och förbättring av produkter kommer Grundfos att sträva efter att utveckla de mest energisparande och kostnadseffektiva produkterna. Integrering av elektronik ska alltid övervägas.

Produktutveckling ska följa den vanliga projektprocessen för integrerad produktutveckling och ska normalt utföras med tvärfunktionella team under en gemensam projektledare.

Separationen av teknologiavdelningen och produktutvecklingen kommer att säkerställa korta utvecklingstider och fasta tidsplaner. Nya produkter ska alltid utvecklas baserat på känd teknik.

Såvitt möjligt ska produkterna konstrueras för återanvändning eller återvinning. Både produkt om emballage måste kunna avfallshanteras på säkert sätt.

Produktkonstruktion är ett viktigt element för märket Grundfos. Produktkonstruktionen kommer att bibehållas och förbättras genom en gemensam konstruktionspolicy.

Det är viktigt att säkerställa att Grundfos kunnande inom produktutveckling och tillverkningsprocesser inte blir tillgängliga för obehöriga.

Koncernen kommer främst att utveckla egna specialmaskiner och egen specialutrustning, medan standardutrustning för tillverkning ska köpas in. Konstruktion av ovan nämnda utrustning ska samordnas med forsknings- och utvecklingsfunktionen.

Utvecklingsfunktionen ska ha som mål att uppnå en hög grad av mervärde. Produktens konstruktion och utformning ska bidra till låga totalkostnader, inklusive låga servicekostnader. Rostfritt stål är ett karaktäristiskt drag hos Grundfos och ska användas som konstruktionsmaterial i den utsträckning så är berättigat utifrån tekniska och ekonomiska aspekter.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati