Inköp

Inköp

Inköp - koncernpolicy

Alla inköp ska baseras på sund affärspraxis. Detta omfattar långsiktiga krav, kvalitet, leveranssäkerhet, miljöaspekter, pris samt villkor för betalning och leverans. Vid förhandling med leverantörer ska koncernens inköpsfunktion agera fast och beslutsamt, men rättvist.

Som princip ska inköp baseras på tillverkningens behov och leveranstiderna ska vara de bästa möjliga för tillverkningen. Stora leverantörer kommer att hållas kontinuerligt informerade om långsiktiga krav.

De för koncernen mest gynnsamma inköpen kommer att uppnås genom inköp på koncernbas. Sådana inköp ska utföras i enlighet med partnerskaps- och ramavtal samt utifrån tydligt formulerade specifikationer.

Som princip kommer koncernen att samarbeta med leverantörer som prioriterar kvalitet, miljö, etik, flexibilitet och leveranssäkerhet högt. Vidare ska leverantörer vara ekonomiskt sunda och så stora att de kan hålla Grundfos skadeslösa i händelse av uteblivna leveranser eller bristande kvalitet.

För att åstadkomma nära samarbete och god leveranssäkerhet kommer koncernen att ha som mål att köpa in stora volymer från respektive leverantör.

Av strategiska skäl kan det vara nödvändigt att sprida inköp geografiskt. Av samma skäl ska fokus alltid ligga på inköp från lågkostnadsländer.

I samarbete med Grundfos fabriker ska koncernen kontinuerligt bedöma möjligheterna till outsourcing.

Koncernens inköpsfunktion ska säkerställa att transport samordnas och utförs på det mest miljövänliga och ekonomiska sättet.

Partnerskap ska upprättas med viktiga leverantörer, för att ömsesidiga fördelar ska uppnås. Sådant samarbete involverar engagemang för utbyte av erfarenheter och gemensamt arbete mot att sänka Grundfos inköpskostnader.

När så är möjligt ska inköp göras direkt från tillverkare.

Allt annat lika ska Grundfos kunder ses som föredragna leverantörer.

Informationsflödet mellan leverantörer och Grundfos måste vara automatiserat genom att informationsteknik används i största möjliga utsträckning.

Betalningsvillkor ska alltid betraktas som en aktiv parameter och inköp måste anpassas till koncernens valutapolicy.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati