Personalhantering

Personalhantering

Personalhantering - koncernpolicy

Utgångspunkten för koncernens personalpolicy är att medarbetarna är villiga att ta ansvar och handla ansvarsfullt enligt koncernens grundvärderingar, förutsatt att tillbörliga förhållanden råder.

Varje medarbetare har rätt att och är skyldig att påtala omständigheter som medararbetaren anser är oskäliga eller skadliga för koncernen.

Grundfos organisation ska vara uppbyggd så att den uppmuntrar till samarbete inom organisationen för att alla uppgifter effektivt ska kunna lösas. I möjligaste mån ska arbetet vara organiserat i självgående arbetslag, när det främjar både kund- och personalnöjdheten och produktiviteten.

Koncernen ska i alla avseenden eftersträva en god arbetsmiljö där nuvarande och framtida medarbetare vill arbeta, där de uppmuntras att ta vara på sin kunskap och kompetens och där de finner tillfredsställelse i arbetet och en känsla av välbefinnande. Grundfos är medvetet om sitt samhällsansvar och anställer även människor på särskilda anställningsvillkor.

Varje tjänst ska tillsättas med den bäst kvalificerade sökande. Anställda har företräde framför externa sökande, om de har likvärdiga kvalifikationer. Det är viktigt att nyrekryterade medarbetare delar Grundfos grundvärderingar.

Koncernen belönar engagerade, ansvarstagande och kompetenta medarbetare med utvecklingsmöjligheter i såväl yrkesliv som privatliv. Jobbrotation (nästa jobb) ska användas aktivt i syfte att utveckla både den enskilda medarbetaren och Grundfos.

Koncernens kompetensutvecklingsprogram ska tillse att medarbetarna får en utbildning som hjälper dem att inte bara uppfylla kraven i deras nuvarande tjänst utan även leva upp till framtida krav.

Alla medarbetare i varje enskilt bolag ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet eller trosuppfattning. Detta är en grundläggande värdering för koncernen och är förutsättningen för att alla medarbetare ska kunna erbjudas lika möjligheter när det gäller anställningsförhållanden, arbetsvillkor, utbildningar och befordringar.

Löner sätts och justeras utifrån rådande marknadsnivåer och medarbetarnas kompetensnivå. Koncernen eftersträvar ett flexibelt lönesystem som uppmuntrar till initiativ, engagemang och resultat.

Varje medarbetare ska ha ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef en gång per år då de tillsammans utvärderar medarbetarens prestationer och diskuterar målen för det kommande året, kompetensutveckling och lön.

Tvistlösning och uppsägning ska alltid ske på ett värdigt sätt.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati