Patent

Patent

Patent - koncernpolicy

Grundfos patentpolicy ska bidra till koncernens tekniska utveckling och ska, genom att skydda uppfinningar, säkerställa optimalt utnyttjande av koncernens teknik och kunnande.

Grundfos kommer främst att satsa på att skydda uppfinningar, förfaranden och tillverkningsmetoder.

Beslutet att skydda en uppfinning måste fattas utifrån en bedömning av nyhet, uppfinningshöjd och risk för publicering. Denna bedömning ska göras av segmentets tekniska chef eller annan lämplig högre teknisk chef, tillsammans med patentsamordnaren.

Patent ska i första hand sökas under namnet Grundfos. Med tillstånd från koncernens utvecklingsansvariga kan patent sökas under andra koncernföretags namn.

Konkurrenters patent och patentansökningar ska övervakas noga. Ansvaret för detta åvilar chefen för respektive segment/funktion.

Invändningar ska alltid göras när så är möjligt, för att förhindra att konkurrenter får patens som begränsar Grundfos tekniska och kommersiella handlingsfrihet.

I samband med årlig betalning av patentavgifter ska befintliga patent och patentansökningar utvärderas i syfte att avgöra huruvida de ska vidmaktshållas eller inte.

Utvärderingar av och beslut rörande patentsökning, vidmakthållande av patent samt invändningar mot konkurrenters patent och patentansökningar ska göras av den tekniska chefen för segmentet eller av annan lämplig högre teknisk chef, i samförstånd med patentsamordnaren.

Innan en patentansökning lämnas in måste uppfinningens nyhet utredas. Detta krav kan åsidosättas endast i brådskande ärenden.

Avtal rörande patent och andra immateriella rättigheter, inklusive avtal rörande licenser, måste godkännas av koncernledningen, patentsamordnaren och den juridiska avdelningen.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati