Marknadsföring

Marknadsföring

Marknadsföring - koncernpolicy

Grundfoskoncernens långsiktiga marknadsföringsstrategi kommer i huvudsak att fokusera på marknader med stor framtida potential, men samtidigt sträva efter att bli världens mest globala pumpkoncern. Koncernens marknadsföringsstrategi kommer att implementeras i nära samarbete med marknadssegmenten och försäljningsregionerna.

På alla marknader och inom de enskilda marknadssegmenten kommer koncernen att arbeta för att uppnå så stor marknadsandel att man blir marknadsledande. Vidare kommer marknadsföringsaktiviteter att baseras på kunnande inom de områden där Grundfos produkter används.

I sina marknadsöverföringsaktiviteter kommer koncernen att använda kvalitet, miljömedvetenhet och energimedvetenhet som beslutsparametrar.

I sina försäljningsaktiviteter ska koncernen alltid tillämpa etisk marknadsföringspraxis. Ingen medlem av Grundfos personal får i sitt försäljningsarbete göra orättvisa uttalanden om någon konkurrent.

Grundfosföretag ska spela en aktiv roll i relation till branschorganisationer och lokala myndigheter i den utsträckning detta anses öka Grundfos inflytande.

För att skydda Grundfos företagsimage och för att upprätta goda kundrelationer ska varje Grundfosföretag tillhandahålla bästa möjliga eftermarknadsservice genom sin egen serviceorganisation, med stöd av av Grundfos auktoriserade servicepartners.

Beslut om att marknadsföra Grundfos produkter i områden där koncernen inte representeras av Grundfosföretag, lokalkontor eller samriskföretag, får endast fattas av koncernledningen.

Prissättning av produkter ska ske med beaktande av Grundfos märkesposition, produktutbudets höga kvalitet, den lokala prisstrukturen och koncernens övergripande intressen.

Koncernens produkter ska i första hand marknadsföras genom Grundfos egen säljorganisation och under namnet Grundfos. I samband med förvärv kan dock koncernledningen besluta att förvärvade företags produkter ska säljas under respektive företagsnamn.

När så är befogat till följd av omständigheterna kan försäljning med koncernledningens godkännande ske till andra pumptillverkare.

Om så krävs kan produktutbudet utökas med andra pumptillverkares produkter. I sådana fall ska dessa produkter marknadsföras under namnet Grundfos. Ledningen för det relevanta segmentet ska besluta för vilka produkter detta kan vara relevant.

I vissa fall kan produkter från tredje part inkluderas i produktutbudet för att komplettera en specifik beställning, men i sådana fall ska produkten säljas under den tredje partens namn. Tillbehör från tredje part kan inkluderas i Grundfos produktutbud där detta är till stöd för försäljningen av Grundfosprodukter.

Koncernens märkesstrategi ska säkerställa att kunder, potentiella anställda och andra intressenter i allt större utsträckning ser Grundfos som den mest ansvarstagande, mest framtidsorienterade och mest innovativa pumpkoncernen i världen. Koncernens marknadsföringsaktiviteter måste vara standardiserade enligt Grundfos Branding Manual för att säkerställa konsekvent och enhetlig marknadsföring i alla regioner och företag.


    Facebook Twitter LinkedIn