Informationsteknik (IT)

Informationsteknik (IT)

Informationsteknik (IT) - koncernpolicy

IT-system kommer att implementeras för att ge verksamheten konkurrensfördelar, tillhandahålla information åt beslutsfattare, integrera interna processer, automatisera administration och möjliggöra elektronisk integrering med kunder och leverantörer.

Utvecklingen av koncernens IT-infrastruktur ska ske enligt gemensamma riktlinjer för att åstadkomma nödvändig intern och extern affärsintegrering.

Koncernens IT-strategi anger villkor för inköp, utformning och introduktion av systemlösningar för alla företag i koncernen. IT-lösningar som verkar hindrande på denna utveckling kommer inte att tillåtas.

Koncernens system ska hanteras på sådant sätt att god åtkomlighet säkerställs, samtidigt som oavsiktligt eller oönskad åtkomst undviks. Alternativa lösningar för att åstadkomma god stabilitet och säkerhet måste kontinuerligt utvärderas ur både tekniska och ekonomiska aspekter.

Koncernens nätverk och system ska utvecklas och hanteras av en organisation utformad för att uppfylla de krav som såväl central som lokal verksamhet ställer på systemen.

Förvärv och utveckling av system ska vara baserad på internationellt erkända och ofta använda lösningar, verktyg och standarder. Om så är möjligt ska standardlösningar alltid sökas och användas.

Koncernens interna utveckling av system ska minimeras och bara täcka områden där det inte är möjligt att använda standardlösningar. Tid och kostnader för utvecklingsprojekt måste styras, i syfte att uppnå önskad funktionalitet, stabilitet och säkerhet. Koncernens systemutveckling ska främst ske centralt. Lokal systemutveckling kommer att tillåtas endast om så är lämpligt till följd av speciella behov.

Koncernen kommer, genom ramavtal för inköp, att skaffa gynnsamma pris-/servicevillkor rörande maskinvara, programvara och annan extern materiel. Alla IT-relaterade inköp ska göras i enlighet med koncernens ramavtal, där sådana finns. Koncernens ramavtal ska alltid upprättas i samarbete med koncernens inköpsfunktion.

IT-policyn täcker inte utvecklingen av programvara för produkter eller tillverkningsutrustning.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati