Finansiell planering och kontroll

Finansiell planering och kontroll

Finansiell planering och kontroll - koncernpolicy

Koncernens budget- och informationssystem anpassas ständigt efter den kortsiktiga och långsiktiga planeringen på koncernnivå, segmentsnivå, regionnivå och bolagsnivå. Finansfunktionerna inom koncernen ska tillse att underlagen för de beslut som fattas om den operativa verksamheten bygger på relevanta och korrekta uppgifter och analyser.

Alla beslut om större investeringar ska grundas på kostnadsnyttoanalyser och andra finansiella analyser av betydelse. Om det är möjligt bör koncernen följa upp dessa analyser efter att investeringen har verkställts.

Alla produktionsbolag ska redovisa lönsamheten för varje enskild produktgrupp, och för alla huvudprodukter ska uppdaterade koncernkalkyler tas fram.

I sin strategiska planering ska segmenten tillse att en relevant kostnadsnyttoanalys görs för varje enskild huvudstrategi, däribland analyser av produktgruppernas årliga täckningsbidrag.

Styrfunktionen ska en gång per år, eller när behov föreligger, utföra internrevisioner av koncernens processer, räkenskaper och informationssystem.

Koncernens internpriser ska sättas med utgångspunkt i principen ”på armslängds avstånd” enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Vanligtvis förhandlar det köpande bolaget och det säljande bolaget om internpriser en gång per år. Lokala skattemyndigheter behöver få tillgång till en dokumenterad internprissättning en gång per år.

Grundfosbolagen ska följa lokal lagstiftning avseende bokslut och årsredovisning samt koncernens egna riktlinjer för hur detta ska presenteras. I händelse av konflikt mellan dessa två äger lokal lagstiftning företräde.

Koncernens styrfunktion ansvarar för att internrevisioner minst en gång per år genomförs på samtliga bolag i koncernen enligt godkända anvisningar för internrevisioner inom Grundfoskoncernen. Under internrevisionen ska kontrollanterna från Grundfos Management A/S ha tillgång till all information förutom information som rör lön och pension för bolagets verkställande direktör.


    Facebook Twitter LinkedIn