Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation - koncernpolicy

Grundfos kommer att tillämpa en aktiv kommunikationspolicy som bygger på höga etiska principer. Kommunikationspolicyns syfte är att bidra till uppnåendet av koncernens övergripande målsättningar samt att stärka relevanta intressenters bild av koncernen.

Grundfos kommer att sträva efter att informera anställda före omgivningen och att visa villighet att meddela både goda och mindre goda nyheter. Grundfos har som policy att inte dra till sig uppmärksamhet genom att komma med negativa uttalanden om konkurrenter.

Syftet med intern kommunikation till anställda på alla nivåer är att säkerställa största möjliga motivation, gemensamhetskänsla och förståelse för koncernens målsättningar och aktiviteter, inklusive enskilda medarbetares roll. Information ska vara kortfattad, tydlig och exakt och ska ges så tidigt som möjligt, om så är möjligt med hänsyn till affärsförhandlingar, personliga aspekter och liknande faktorer.

Syftet med extern kommunikation är att främja omgivningens uppfattning av koncernen som en dynamisk och tillförlitlig partner och arbetsgivare och som en ansvarstagande medborgare. Grundfos vill att världen ska känna till koncernens attityd och aktiviteter. Den aktiva, externa informationen är avsedd att ge koncernen möjlighet att själv sätta ramarna för viktiga frågor.

Grundfos vision att bli erkänt som den ledande tillverkaren av pumpar av hög kvalitet är också tillämplig på koncernens inställning till skriftlig kommunikation. Hög kvalitet i språk och kommunikation är därför en förutsättning.


    Facebook Twitter LinkedIn