Affärskoncept

Affärskoncept

Affärskoncept - koncernpolicy

Koncernen kommer att behålla och stärka sin position som global trendsättare inom forskning kring och utveckling, tillverkning och försäljning av pumpar, pumpsystem, elmotorer och utrustning för transport av vätskor, främst vatten.

I samband med framtida förändringar av krav kan koncernen komma att utnyttja sin teknik och sitt kunnande för forskning kring samt utveckling, tillverkning och försäljning av andra industriprodukter.

Koncernen kommer att basera sina aktiviteter på långsiktig planering rörande generella mål och målsättningar, policies och strategier.

Koncernen kommer att utöka sin verksamhet på sund ekonomisk bas, med särskild vikt lagd vid hög kvalitet och god kundservice, så att produkterna inte bara bidrar till koncernens utveckling, utan också medför fördelar för de samhällen i vilka Grundfos produkter används.

Alla företag i koncernen ska anpassa sin tillväxt till det lokala samhällets potential. Koncernens relationer med anställda, affärskontakter och andra intressenter ska vara baserade på god etik.

Produkternas höga kvalitet ska vara baserad på omsorgsfullt provade konstruktioner och användning av bästa tillgängliga material. Rostfritt stål är ett karaktäristiskt drag hos Grundfos och ska användas som konstruktionsmaterial i den utsträckning det är berättigat utifrån tekniska och ekonomiska aspekter.

Koncernen ska ha som målsättning att uppnå en hög grad av mervärde i tillverkningen och en hög grad av automation genom mass- och serietillverkning. Produktutbudet ska vara så brett att koncernens framtida stabilitet inte är beroende av försäljningsutsikterna för en enda produkt, men inte bredare än att lönsamheten kan bibehållas genom optimering av antalet produkter.

Koncernen kommer att etablera helägda Grundfosföretag på alla marknader där det anses kommersiellt lämpligt och där lokal lagstiftning tillåter etablering av sådana företag. På marknader där lagstiftningen kräver att en partner deltar kan samriskföretag komma att etableras. I sådana fall ska Grundfos - där så är möjligt - ha aktiemajoritet.

På marknader där det inte är kommersiellt attraktivt att etablera ett Grundfosföretag kommer Grundfos att ingå samarbetsavtal med ett antal lokala distributörer som kommer att representera Grundfos.

De enskilda Grundfosföretagen ska vara fria och oberoende i sitt dagliga arbete, men ska verka i enlighet med koncernens övergripande intressen.

Koncernen ska i alla avseenden förbli ekonomiskt oberoende av andra företag, organisationer och institutioner.

Hög lönsamhet är inte ett självändamål utan ett medel för fortsatt tillväxt för koncernen.


    Facebook Twitter LinkedIn